Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów z niepełnosprawnością

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Tekst jednolity aktu prawnego to tekst uwzględniający wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły od chwili ogłoszenia albo od chwili ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego. Jego publikacja ma ułatwić posługiwania się tekstem wtedy, kiedy akt był często nowelizowany lub dokonano w nim wielu zmian.

Opublikowane rozporządzenie ministra edukacji określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chodzi o uczniów z niepełnosprawnościami: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zgodnie z nim kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w: przedszkolach (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, specjalnych), oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających do pracy), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niedostosowanych społecznie organizuje się w szkołach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, a kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w szkołach, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy: 20 lat – w przypadku szkoły podstawowej, 24 lata – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, oddziały i ośrodki zapewniają: realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; zajęcia specjalistyczne; inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

W rozporządzeniu określono zasady opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów i zakres, jaki powinien on obejmować.

Określono też, jacy nauczyciele mają dodatkowo pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Chodzi o nauczycieli mających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej i o pomoc nauczyciela.

Ujednolicony tekst rozporządzenia będzie obowiązywał od 1 września 2020 r., dlatego nie uwzględniono w nim zapisów dotyczących asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Wygaszanie tych zawodów rozpoczęto od roku szkolnego 2018/2019 – od 1 września 2018 r. szkoły nie mogły nikogo nowego zatrudniać na takim stanowisku. MEN tłumaczyło to tym, że stanowisko to było stworzone z myślą o sześciolatkach, dlatego kiedy przywrócono obowiązek szkolny od siódmego roku życia, uznano je za zbędne. Osoby obecnie zatrudnione w tym charakterze mogą pracować na tym stanowisku nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r. (PAP)

agz/, fot. freepik. com

Data publikacji: 29.07.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również