Wszechnica Wiedzy Spółdzielczości Inwalidów

Projekt Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, dofinansowany ze środków PFRON

ZAPROSZENIE
do udziału w jesiennych turnusach szkoleniowych organizowanych w ramach: „WSZECHNICY WIEDZY SPÓŁDZIELCZOŚCI INWALIDÓW 2012"

Dotychczasowe rezultaty
Projekt szkoleniowy pod nazwą „Wszechnica Wiedzy Spółdzielczości Inwalidów” realizowany jest już czwarty rok. W poprzednich trzech rocznych edycjach zorganizowano 16 pięciodniowych turnusów szkoleniowych, w których w charakterze słuchaczy uczestniczyły 684 osoby, reprezentujące kluczową kadrę spółdzielczości inwalidów i niewidomych. Byli to członkowie rad nadzorczych, zarządów, kadra obsługująca sprawy pracownicze i rehabilitację osób niepełnosprawnych, rachunkowość i sprawy finansowe, funkcyjni działacze związków zawodowych itp.
Program merytoryczny każdego turnusu obejmował 32 godziny zajęć szkoleniowych, podczas których omówiono od 11 do 14 tematów z zakresu dostosowanego do zawodowej i społecznej roli słuchaczy w spółdzielni.
Cele merytoryczne zostały osiągnięte. Dostarczono uczestnikom szkoleń aktualną wiedzę z zakresu systemu i form wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, funkcjonowania spółdzielni, roli i zadań ich organów nadzorczych, praw i obowiązków pracowniczych, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zarządzania spółdzielnią w czasach trudności gospodarczych itp. Beneficjenci projektu podnieśli swoje kompetencje zawodowe i społeczne. Bardzo dobrą ocenę Wszechnicy Wiedzy SI wystawili jej uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych, akcentując jej przydatność i potrzebę kontynuacji w następnych latach. Ważną wartością są prowadzone w ramach projektu badanie stanu spółdzielczości inwalidów, których wyniki są omawiane podczas szkoleń. Raporty z tych badań są publikowane na naszych stronach internetowych i w specjalistycznych czasopismach.

Plan na 2012 rok
Plan na bieżący rok zakłada organizację czterech turnusów szkoleniowych dla około 200 słuchaczy. Dwa z nich już się odbyły. Przed nami organizacja dwóch ostatnich turnusów w okresie jesiennym. Przyjmujemy na nie jeszcze zgłoszenia.

Przypominamy terminy, profil i miejsca tych szkoleń:
24 – 28 września 2012 Warszawa, hotel „Wald”, ul. Połczyńska 52, uczestnicy – członkowie RN, szefowie służb finansowych, kadr, rehabilitacji itp.
23 – 27 października 2012 Duszniki Zdrój, ORW „Belweder”, ul. Zielona 4, uczestnicy – prezesi i członkowie zarządów

Zgodnie z założeniami projektu, oferta szkoleniowa adresowana jest do wszystkich spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych bez względu na przynależność do związków rewizyjnych. Podobnie jak w latach poprzednich program szkoleniowy przewiduje omówienie co najmniej 11 tematów, wymianę doświadczeń oraz zajęcia integracyjne. Wagę tych spotkań podnosi dyskusja przed V Kongresem Spółdzielczości o aktualnych problemach spółdzielczości i jej perspektywach w Polsce.

Szanowne koleżanki i koledzy – przewodniczący Rad Nadzorczych oraz prezesi zarządów!
Prosimy o delegowanie na wyżej wymienione szkolenia odpowiednią kadrę ze swojej spółdzielni. W tym celu należy wypełnić „Kartę zgłoszenia na szkolenie” oraz „Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”. Oba dokumenty prosimy niezwłocznie przesłać na nasz adres. Delegowanym osobom wyślemy szczegółowe informacje o terminie i miejscu szkolenia, harmonogram zajęć, plan dojazdu do hotelu itp. Formularze wymienionych wyżej dokumentów oraz inne informacje dotyczące planowanych szkoleń są dostępne na naszej stronie internetowej www.kzrsiisn.pl oraz na stronie internetowej czasopisma „Nasze Sprawy” www.naszesprawy.eu
Spółdzielnia, za osobę delegowaną na szkolenie, wnosi częściową opłatę, wpłacaną na fundusz szkoleniowy Związku, z którego jest finansowany wymagany wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne projektu. Dzięki uzyskanej dotacji, zasadnicza część kosztów kwalifikowalnych Wszechnicy Wiedzy SI jest finansowana ze środków PFRON. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej dopłaty do kosztów szkolenia zamieszczone są w „Karcie zgłoszenia na szkolenie”.

Serdecznie zapraszamy. To ostatnie tego typu szkolenia w bieżącym roku.

Zarząd KZRSIiSN

Warszawa, sierpień 2012 rok

Karta zgłoszenia (pobierz)
Oświadczenie uczestnika (pobierz)

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również