20 stycznia – ważna data dla pracodawców

Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do 20 stycznia 2012 r. pracodawcy z otwartego rynku pracy zatrudniający ponad 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający 6 procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych muszą przekazać do PFRON informację INF-1 za miesiąc grudzień 2011 oraz INF-2 za cały rok 2011. Natomiast pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu, a nie osiągają wskaźnika 6 proc. muszą wysłać deklarację roczną rozliczenia obowiązkowych wpłat na PFRON - druk DEK-R.

Ten sam termin obowiązuje pracodawców z ZPCh, którzy oprócz miesięcznej deklaracji DEK-IIa oraz miesięcznej informacji INF-1 muszą przesłać druk DEK-R za 2011 r. i informację roczną INF-2 za 2011 r. Ponadto do 20 stycznia 2012 r. pacodawcy ze statusem ZPCh oraz zakłady aktywności zawodowej muszą jeszcze dodatkowo złożyć do wojewodów informację INF-W za drugie półrocze 2011 r.

Warto przypomnieć, że po raz pierwszy druki DEK-R i INF-2 będzie można składać do PFRON tylko w formie elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, np. technicznych lub merytorycznych usterkach w systemie informatycznym PFRON będzie można przesłać dokumenty listem poleconym.

PFRON przypomina również, że środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzące ze zwolnień podatkowych i opłat oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgromadzone przed 1 stycznia 2011 r., a niewykorzystane do 31 grudnia 2011 r. podlegają wpłacie do PFRON do dnia 20 stycznia 2012 r. na rachunek bankowy: BGK Warszawa: 23 1130 1017 0019 9361 9020 0039. Wówczas w deklaracji DEK-IIa należy wypełnić pozycję 25 i 26.

J.K.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również