Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z pojawiającymi się informacjami, w tym w artykule opublikowanym w gazecie Dziennik Polski z dnia 8 listopada 2018 r. pt.: „Harujesz latami, a urzędnik niszczy wszystko w dzień", w sprawie prowadzonych przez Fundusz działań, mających na celu zweryfikowanie prawidłowości ubiegania się o wsparcie w postaci dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,

udzielanych na podstawie art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji [1], Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia, co następuje:

PFRON jest funduszem celowym, który udziela pomocy na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzeń unijnych[2] oraz ustawy o rehabilitacji. Jako podmiot dysponujący środkami publicznymi jest zobligowany do realizacji zadań w sposób zgodny z prawem oraz oszczędny. Dla celów weryfikacji możliwości udzielenia dofinansowań do wynagrodzeń prowadzone są przez Fundusz postępowania sprawdzające[3], w toku których następuje kontrola spełnienia przesłanek przed realizacją wypłaty wsparcia. Ponadto Fundusz ma także uprawnienie do sprawdzenia prawidłowości uprzednio wypłaconych środków oraz żądania ich zwrotu w przypadku braku podstaw do pobrania dofinansowania przez pracodawcę[4]. Powyżej wymienione instrumenty weryfikacyjne są stosowane przez PFRON od czasu, gdy zostały one wprowadzone do ustawy o rehabilitacji i dotyczą przesłanek wynikających z przepisów prawa polskiego i unijnego.

Odnośnie weryfikacji przez Fundusz prawidłowości opłacenia składek za pracowników niepełnosprawnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 ustawy o rehabilitacji, poniesienie kosztów płacy pracownika (w tym składek do ZUS) we wskazanym terminie jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń. Opłacenie choćby części składek za dany miesiąc przez pracodawcę po terminie określonym w tym przepisie, traktowane jest jako niespełnienie warunku do otrzymania wsparcia. Tego rodzaju działanie podlegało ocenie Najwyższej Izby Kontroli w toku prowadzonych w Funduszu czynności kontrolnych i nie zostało przez NIK zakwestionowane w obowiązującym stanie prawnym. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że samo nie zaleganie z opłacaniem składek na chwilę pobrania zaświadczenia z ZUS, nie zawsze jest tożsame ze spełnieniem przesłanki z art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 ustawy o rehabilitacji, w którym mowa o uregulowaniu kosztów płacy (w tym składek) w odpowiednim terminie.

Mając jednak na uwadze, że niekiedy wpłaty do ZUS dokonywane przez pracodawców po terminie wynikającym z art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 ustawy o rehabilitacji są stosunkowo niewielkie, zostały zainicjowane działania, mające na celu złagodzenie rygorów wynikających z tego przepisu. Ich efektem jest zmiana w ustawie o rehabilitacji, zawarta w projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk sejmowy 2848), zgodnie z którą składki do ZUS będą mogły być odprowadzone po terminie wskazanym w aktualnie obowiązującym art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 ustawy o rehabilitacji, jeśli kwoty opłacone po tym terminie nie przekroczą 2% należnych od pracodawcy, miesięcznych składek. Projekt ww. ustawy przewiduje, że wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., a przedstawiona powyżej regulacja będzie miała zastosowanie także do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.),

[2] W szczególności Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

[3] Na podstawie art. 26a ust. 9b-9d ustawy o rehabilitacji (…),

[4] Na podstawie art. 26a ust. 10-12 ustawy o rehabilitacji (…).

Info: PFRON
Data publikacji. 09.11.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również