Komunikat w sprawie projektu wyłączeń blokowych

Komunikat Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczący opublikowanego w dniu 10 maja 2013 r. przez Komisję Europejską projektu nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER)

W związku z opublikowanym przez Komisję Europejską projektem rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER), które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3)  – w celu omówienia projektowanych przepisów – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprosił na spotkanie przedstawicieli organizacji pracodawców i organizacji związkowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz przedstawicieli największych organizacji pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

W spotkaniu, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2013 r. udział wzięli:

1) Pan Paweł Rowiński – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność,

2) Pan Paweł Czapliński – Pracodawcy RP,

3) Pani Ewelina Pietrzak – Konfederacja Lwiatan,

4) Pan Marek Kowalski – Konfederacja Lewiatan

5) Pani Bogusława Nowak-Turowiecka – Związek Rzemiosła Polskiego,

6) Pani Anna Maria Dukat – Business Center Club,

7) Pani Ewa Brożyna – Porozumienie Branżowe Związków Zawodowych,

8) Pani Monika Bugajewska-Tykarska – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

9) Pani Edyta Sieradzka – Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

10) Pani Dagmara Zdybek – Organizacja Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome,

11) Pani Marian Leszczyński – Organizacja Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome,

12) Pan Jerzy Szreter – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni  Niewidomych,

13) Pan Jarosław Witkowski – Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.

Na spotkaniu omówiono najistotniejsze zmiany proponowane przez Komisję Europejską oraz ich ewentualny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy w przypadku ich przyjęcia, tj.:

1) propozycję ograniczenia wysokości kwoty pomocy na jeden program pomocowy wyłączającej obowiązek notyfikacji takiej pomocy (art. 1 ust. 2 lit. a projektu rozporządzenia). Proponowana kwota to 0,01% produktu krajowego brutto (PKB)
w danym państwie członkowskim w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego oraz w jakim planowany rzeczywisty roczny budżet programu przekracza 100 mln EURO. Obecnie 0,01% PKB w Polsce wynosi ok. 159 mln. zł. Biorąc pod uwagę roczne wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych (ok. 3 mld zł) obecnie obowiązujący system dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych musiałby zostać notyfikowany już po jednym miesiącu realizacji;

2) zmniejszenie maksymalnej kwoty pomocy na szkolenia z 80% do 70% (art. 27 projektu rozporządzenia), co nie wydaje się słuszne w kontekście szczególnej troski o innowacyjność gospodarki oraz zwiększanie kwalifikacji pracowników, a także ograniczenie katalogu wydatków kwalifikowanych (zakwaterowania osób szkolonych, podróży i zakwaterowania osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej);

3) brak możliwości uzyskania dofinansowania na pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na stanowisku, na którym poprzednio pracowała osoba niepełnosprawna zatrudniona na czas określony (art. 28 ust. 3 projektu rozporządzenia).

Negatywna opinia Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do tych rozwiązań została przekazana do Urzędu Konkurencji i Konsumentów, który przygotowuje stanowisko Polski do przedmiotowego projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej. Projekt ten konsultowany jest przez państwa członkowie w ramach drugiej tury konsultacji, których termin mija 28 czerwca 2013 r. Po zakończeniu tej tury Komisja Europejska  przeanalizuje uwagi zgłoszone przez państwa członkowskie oraz przedstawi kolejny projekt rozporządzenia w ramach trzeciej tury konsultacji. Kolejny projekt wraz z terminem do zgłoszenia ewentualnych uwag zostanie zamieszczony na stronie internetowej Komisji Europejskiej w zakładce Konsultacje społeczne (Public consultations).

Pełnomocnik zwrócił się z apelem do uczestników spotkania o poparcie dla zgłoszonych uwag do omawianego projektu Komisji Europejskiej oraz przedstawienia własnych opinii do tego projektu bezpośrednio do Komisji.

Na spotkaniu podkreślono, że rozwiązania przyjęte w projekcie nowego rozporządzenia nie są ostateczne, a obecnie obowiązujące rozporządzenia umożliwia stosowanie dotychczasowych rozwiązań do 30 czerwca 2014 r.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, co do potrzeby wspólnego działania w zakresie przedstawienia Komisji Europejskiej stanowiska w odniesieniu do propozycji nowych uregulowań dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców jak i w zakresie wypracowania nowych bądź zmodyfikowania rozwiązań wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych zgodnych z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych (GBER).

Informacje o dalszych pracach nad projektem rozporządzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Info: BON (zachowano pisownię oryginału)

Data publikacji: 05 06.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również