Obowiązek i termin składania sprawozdań finansowych za 2010 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 ze zm.), wnioskodawca (z wyłączeniem wnioskodawcy, który ubiega się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie) przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Podmiotami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz inne podmioty, jeśli wynika to z przepisów szczególnych (np. w przypadku spółdzielni – ustawa prawo spółdzielcze). Z pośród powyższych podmiotów, zgodnie z treścią wskazanego we wstępie rozporządzenia, jedynie mikro- i małe przedsiębiorstwa nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych. Wnioskodawca, który nie sporządza sprawozdań finansowych, ma obowiązek przedstawić oświadczenie mówiące, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania.
W związku z powyższym PFORN wzywa do składania sprawozdań finansowych za 2010 rok oraz przypomina, że przesyłane sprawozdania finansowe muszą spełniać warunki określone w ustawie o rachunkowości, a zatem składać się z:
1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. informacji dodatkowej – obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dokumentacja powinna być kompletna, czytelna, podpisana przez osobę sporządzającą oraz przez wszystkie osoby wchodzące w skład organu kierującego danym podmiotem, a także złożona w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
Niedostarczenie do Funduszu sprawozdań finansowych za rok 2010 w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. przez podmioty zobowiązane na podstawie ww. przepisów do ich sporządzania i przedkładania spowoduje brak formalny uniemożliwiający rozpatrzenie składanych przez dany podmiot wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto PFRON zwraca się z prośbą, by dla usprawnienia obiegu korespondencji, sprawozdania finansowe za 2010 rok były przekazywane w oddzielnych kopertach (bez korespondencji dot. innych spraw) na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
„SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 R.”

Niniejszy sposób oznaczenia koperty znacząco ograniczy czas potrzebny do przekazania kierowanej korespondencji właściwej jednostce Funduszu, a w związku z tym przyśpieszy proces rozpatrzenia sprawy.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również