Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa – termin na złożenie do dnia 25 lutego 2016 r.

Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa – termin na złożenie do dnia 25 lutego 2016 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa do złożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za miesiąc styczeń 2016 r. „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa" w terminie do dnia 25 lutego 2016 r. (Pobierz wzór oświadczenie, 177.11, docx)

Beneficjenci posiadający status przedsiębiorstwa powiązanego zobowiązani są również do przesłania „Informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego” każdego powiązanego z beneficjentem przedsiębiorstwa. Informacja ta, powinna być składana wraz z każdym kolejno złożonym wnioskiem o wypłatę dofinansowania. (Pobierz wzór informacji, 23.61 KB, docx)

Beneficjenci nie posiadający statusu przedsiębiorstwa powiązanego zobowiązani są do złożenia kolejnego oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa jedynie wówczas, gdy ten status ulegnie zmianie.

Przepis art. 3 ust. 1-3 Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) określa definicje przedsiębiorstwa samodzielnego, partnerskiego oraz powiązanego. (pobierz treść art. 3 ust. 1-5 Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, 15.17 KB, docx)

Nie złożenie ww. dokumentów we wskazanym terminie spowoduje wstrzymanie wypłat dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, z uwagi na brak możliwości oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, a tym samym brak możliwości oceny zgodności udzielanej przez Fundusz pomocy publicznej z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, żaden podmiot tworzący jednostkę gospodarczą korzystającą z pomocy publicznej nie może być w trudnej sytuacji ekonomicznej. Oznacza to, że gdy choć jeden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw powiązanych jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (niekoniecznie wnioskodawca), udzielenie pomocy publicznej jest niedopuszczalne.

Jednocześnie Fundusz informuje, iż w przypadku przedsiębiorstw powiązanych, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. p) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest wyłączona z obowiązku notyfikacji, o ile nie przekracza kwoty 10 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie.
W związku z powyższym, ww. limit odnosi się do jednego podmiotu w sensie gospodarczym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do ww. rozporządzenia. Przy obliczaniu limitu pomocy należy sumować każdą pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych otrzymaną na poziomie grupy w ciągu roku.

Info: PFRON

Data publikacji: 28.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również