Państwa członkowskie negatywnie o projekcie KE

Państwa członkowskie negatywnie o projekcie KE

5 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie projektu rozporządzenia Komisji WE w sprawie uznania niektórych kategorii pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 Jego gospodarzem był Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych,  a uczestniczyli w nim również: Wojciech Skiba – prezes Zarządu PFRON, Jacek Brzeziński – zastępca prezesa Zarządu PFRON, Teresa Hernik – dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,  Alina Wojtowicz-Pomierna – zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców osób z niepełnosprawnościami.

Na zaproszenie ministra Dudy w spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Katarzyna Pamuła, która poinformowała o przebiegu posiedzenia Komitetu Doradczego KE ds. Pomocy Państwa (składającego się z przedstawicieli państw członkowskich oraz Komisji), które odbyło się 1 lipca br. w Brukseli. W jego trakcie przedstawiciele państw członkowskich, w tym Polski, odnieśli się negatywnie do propozycji wprowadzenia przepisu wyłączającego z obowiązku notyfikacji programy pomocowe, których budżet nie przekracza 0,01 proc. produktu krajowego brutto w roku poprzednim i 100 mln euro (w 2012 r. 0,01 proc. PKB w Polsce wynosiła ok. 257 mln zł).

Zdaniem przedstawicielki UOKiK taka jednomyślność jest zjawiskiem dość rzadkim i może być potwierdzeniem braku uzasadnienia propozycji Komisji Europejskiej. Zaproponowano nawet połączenie sił państw członkowskich celem zaprezentowania Komisji wspólnego stanowiska w tym zakresie.

– Rzeczywiście, gdyby prepozycje KE weszły w życie w tym kształcie, oznaczałyby demontaż naszego systemu wsparcia niepełnosprawnych na rynku pracy. Tyle, ile wynosi zaproponowany limit, wydajemy w jeden miesiąc. Ale myślę, że nie ma na to większych szans – powiedział Duda. – Jestem dobrej myśli i dziś nie widzę zagrożenia – podkreślił.

W listopadzie KE opublikuje kolejny projekt rozporządzenia i planowana jest kolejna tura konsultacji, która potrwa do lutego 2014 roku. Nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych ma być przyjęte w kwietniu 2014 r. i wejść w życie 1 lipca 2014 r. jednak z uwagi na to, że Komisja nie może dopuścić do tego, by powstała luka legislacyjna, prawdopodobnie w październiku zostanie podana do wiadomości informacja o przedłużeniu obowiązywania obecnego rozporządzenia KE nr 800/2008, do końca 2014 r.

Minister Jarosław Duda zapewnił, iż gdyby w ostatecznym kształcie rozporządzenia Komisji pozostały niekorzystne i krytykowane zapisy art.1 ust. 2 lit. A, zostaną podjęte natychmiastowe działania celem możliwie szybkiej notyfikacji programu pomocowego wspierającego aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością w dotychczasowym kształcie.

Ponadto poinformował o konieczności wprowadzenia zmian do systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych wiążących się z koniecznością zrównania wsparcia dla pracodawców z chronionego oraz zamrożenia kwoty bazowej naliczania dofinansowań na poziomie 2012 roku – niezależnie od prac prowadzonych przez KE.

Harmonogram przyjmowania kolejnych aktów unijnych związanych z pomocą w ramach wyłączeń blokowych, przedstawiony przez Komisję na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Pomocy Państwa w dniu 1 lipca 2013 r., wygląda następująco:

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych 8 maja 2013 r.
Publiczne konsultacje: 8 maja-28 czerwca 2013 r.
Komitet Doradczy: 1 lipca 2013 r.
Publikacja projektu w Dz. Urz. UE: listopad 2013 r.
Kolejne publiczne konsultacje: grudzień 2013 r. – luty 2014 r.
Komitet Doradczy: luty 2014 r.
Przyjęcie rozporządzenia: kwiecień 2014 r.
Wejście w życie rozporządzenia: 1 lipca 2014 r.

Zmiana (przedłużenie) rozporządzenia Komisji nr 800/2008
Publiczne konsultacje: lipiec 2013 r.
Komitet Doradczy: wrzesień 2013 r.
Publikacja projektu w Dz. Urz. UE: październik 2013 r.
Kolejne publiczne konsultacje: październik – listopad 2013 r.
Komitet Doradczy: listopad 2013 r.
Przyjęcie rozporządzenia: grudzień 2013 r.
Wejście w życie rozporządzenia: 1 stycznia 2014 r.

Komisja nie chce ograniczać  dostępu osobom z niepełnosprawnością do rynku pracy?

8 lipca br. Radosław Mleczko, wiceminister pracy poinformował, że otrzymał, na spotkaniu w Brukseli, zapewnienie komisarza UE ds. konkurencji Joaquina Almunii, że Komisja Europejska w żadnym wypadku  nie chce ograniczać czy utrudniać w Polsce dostęp osób z  niepełnosprawnością do rynku pracy.
W spotkaniu z komisarzem wzięli też udział polscy eurodeputowani, którzy twierdzą, że ważną częścią projektu będzie akceptacja pomocy publicznej przez KE.

Zagrożenia dla wsparcia finansowego na zatrudnianie tej grupy OSÓB nie widzi europoseł Tadeusz Zwiefka, argumentując, że Komisja nie ograniczyła pomocy na ten cel, chce tylko poddać ją notyfikacji, czyli kontroli prawidłowości wydatkowania publicznych funduszy pomocowych.

Europosłanka Danuta Huebner  również odniosła się do kwestii notyfikacji pomocy publicznej, uznając jednak, że może to być proces długotrwały. Konieczne by było zatem zapewnienie Komisji Europejskiej, że ścieżka notyfikacji dotycząca  wsparcia zatrudnienia  osób z niepełnosprawnoscią będzie szybka, albo należy zabiegać o zmianę zapisów dotychczasowego projektu rozporządzenia.

 

Oprac. R.S.

Data publikacji: 09.07.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również