Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Nowe przepisy mają m.in. zachęcić osoby wykluczone społecznie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez centra lub klubów integracji społecznej w celu zdobycia kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

Projekt przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej dostosowuje rozwiązania zawarte w ustawie o zatrudnieniu socjalnym do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, w szczególności uwzględniających sytuację na rynku pracy – poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Jego autorzy wyjaśnili, że uczestnikami zajęć w CIS będą osoby, które wymagają szczególnej pomocy, dlatego zakres usług świadczonych przez centra zawiera elementy szeroko pojmowanej edukacji, umożliwiającej powrót do pełnienia ról społecznych oraz przywracania wśród uczestników zdolności świadczenia pracy.

Zmiany zakładają, że aby skorzystać ze wsparcia CIS nie trzeba już będzie spełniać tzw. przesłanki ubóstwa decydującej o dostępie do instrumentów przewidzianych w ustawie.

“Ubóstwo – mogące być zarówno przyczyną jak i skutkiem wykluczenia społecznego – nie powinno mieć decydującego wpływu na dostęp do wsparcia, którego celem jest włączenie społeczne i zawodowe” – poinformowało CIR.

Autorzy komunikatu wyjaśnili, że osoby, których sytuacja życiowa powoduje wykluczenie społeczne i zawodowe, a dochód nieznacznie przekracza kryteria dochodowe (np. ze względu na to, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami) będą mogły zostać skierowane do CIS.

Ponadto podwyższona została wysokość świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w CIS. “Świadczenie to wzrośnie ze 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS” – czytamy w komunikacie CIR.

W nowym projekcie ustawy uelastyczniony został czasu pobytu w CIS – dotychczas czas dziennego uczestnictwa wynosił przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowe przepisy umożliwią większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do min. 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on być dłuższy niż 40 godzin.

Jak wynika z komunikatu, czas uczestnictwa w zajęciach CIS będzie mógł zostać przedłużony na dodatkowy okres, nieprzekraczający 12 miesięcy (dotychczas 6 miesięcy). Oznacza to, że maksymalny okres uczestnictwa wyniósłby 24 miesiące (dotychczas 18 miesięcy).

Obecnie kierownik CIS może przyznać uczestnikowi do 6 dni wolnych od zajęć. Z doświadczenia wynika, że w przypadku wielomiesięcznego programu, liczba dni wolnych jest niewystarczająca. Uczestnik CIS, z przyczyn od siebie niezależnych, może potrzebować bowiem czasu np. na opiekę nad dzieckiem. Dlatego liczba dni wolnych od zajęć została zwiększona do 6 dni dodatkowych w przypadku przedłużenia uczestnictwa. Wymiar dodatkowych dni wolnych będzie proporcjonalny do okresu przedłużenia uczestnictwa.

Zwiększony został także limit dni nieobecności z powodu choroby, z 14 do 21 dni.

Z komunikatu wynika również, że z 12 miesięcy do 6 miesięcy skrócony został okres, na który pracodawca będzie się zobowiązywał przyjąć do pracy uczestnika lub absolwenta Centrów Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej w zamian za refundację części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne.

“Dotychczasowe rozwiązanie zobowiązujące pracodawcę do zatrudnienia przez okres 12 miesięcy nie przynosiło bowiem zamierzonych rezultatów” – stwierdzili autorzy komunikatu.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. (PAP)

Iwona Żurek, fot. freepik.com
Data publikacji: 01.12.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również