Termin składania sprawozdań finansowych za 2013 rok

Termin składania sprawozdań finansowych za 2013 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.)

oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Podmioty ubiegające się o pomoc będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych. (pobierz).

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) (pobierz).

Wnioskodawca, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, przedstawia oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania (pobierz).

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania, należy dostarczyć do Funduszu w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Info: PFRON

Data publikacji: 08.04.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również