Ważne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

PFRON przypomina, iż w związku z wejściem w życie z dniem 08 marca 2011 r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 260) (pobierz), uległ zmianie druk składany przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą. W związku z powyższym, począwszy od wniosków za czerwiec 2011 r., osoby niepełnosprawne ubiegające się o refundację emerytalnej i rentowej składki ZUS, składają wniosek WN-U-G, którego wzór określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia (pobierz).

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, które będą chciały dokonać rejestracji w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji celem otrzymania refundacji składek począwszy od składek należnych za miesiąc czerwiec 2011 r., składają do Biura Funduszu (osobiście lub pisemnie) następujące dokumenty:
· ww. wniosek WN-U-G (pobierz),
· kserokopię dowodu osobistego,
· kopię decyzji o nadaniu NIP,
· kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji,
· kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
· kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
· upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa powyżej, do występowania w imieniu wnioskodawcy (pobierz).

Ponadto w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr. 53, poz. 311) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810), osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesyłania wraz z pierwszym składanym w danym roku (liczy się data nadania) wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G), jednego z niżej wymienionych formularzy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – INF-O-P-dR (pobierz),

2. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – INF-O-P-dR (pobierz),

3. we wszystkich innych niż wymienione w pkt 1 i 2 formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) – INF-O-P-dM (pobierz). Jednocześnie wnioskodawcy zobligowani przepisami o rachunkowości (Dz. U. z 2009r., Nr 152 poz. 1223) do sporządzania sprawozdań finansowych dołączają także sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych (jednorazowo wraz z pierwszym wnioskiem, a także w razie zmiany treści tych sprawozdań). Wnioskodawcy, którzy nie są zobligowani przepisami o rachunkowości do składania sprawozdań finansowych dołączają oświadczenie o braku obowiązku sporządzania przedmiotowych sprawozdań (pobierz).

Od 2011 r. ww. druki (INF-O-P-dM, INF-O-P-dR) należy składać raz w roku wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek (liczy się data nadania wniosku) oraz w przypadku zmiany danych występujących w drukach.

Ponadto informujemy, że do dnia 30 czerwca 2011 r., w odniesieniu do refundacji należnej za okresy do maja 2011 r. włącznie, wnioskodawcy mogą stosować wzory formularzy WN-U-G określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 8, poz. 42, z późn. zm.) (pobierz), jak i ww. rozporządzeniem zmieniającym (pobierz).

PFRON przypomina także, iż począwszy od refundacji składek za okres sprawozdawczy czerwiec 2011 r. zróżnicowaniu ulegnie – w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności – kwota przysługującej refundacji. Począwszy od wniosków za miesiąc 06/2011 r. będzie ona następująca:

1. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2. 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3. 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również