786 mln zł dotacji dla PFRON w projekcie budżetu na 2012 r.

Nieco ponad 786 mln zł wyniesie w przyszłym roku dotacja z budżetu państwa dla PFRON - wynika z projektu budżetu na 2012 r.

Z tej sumy 38,3 mln zł stanowić będzie dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków z UE.

Wydatki PFRON zostały wyodrębnione w projekcie budżetu w dziale dotyczącym funduszy celowych. Wydatki funduszu mogą być dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości środków z lat poprzednich.

Zgodnie z projektem, wydatki bieżące PFRON na 2012 r. mają wynieść 5 mld 32 mln 566 tys. zł; z tego na inwestycje – 241 mln 453 tys. zł.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością ma wynieść w planie na 2012 r. 2 mld 886 mln 512 tys. zł (w 2011 r. – 2 mld 753 mln 211 tys. zł). Budżet państwa zrekompensuje gminom dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – plan zakłada na ten cel 50 mln zł (w 2011 r. – 100 mln zł).

Ponad 191 mln zł zaplanowano na zaakceptowane przez radę nadzorczą PFRON programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej (w 2011 r. przewidywane wykonanie to 74,2 mln zł).

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w PFRON pozostaną na niezmienionym poziomie; w planie zapisano na nie 52 mln 282 tys. zł.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również