Więcej pieniędzy dla osób niepełnosprawnych oraz na walkę z bezrobociem

Rząd 22 listopada 2011 r. zaakceptował projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, która jest ściśle związana z budżetem na 2012 rok i planem finansowym państwa na przyszły rok.

W obszarze działania MPiPS zwiększono o 55 milionów dofinansowanie z budżetu państwa do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (rok 2011 – 667,68 milionów złotych, 2012 – 722,68 milionów).

Rząd dokonał również zmian w przepisach. Wysokość dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przekroczy 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Zmiana ta nie przyniesie negatywnych skutków finansowych dla PFRON, ponieważ w ostatnich latach poziom dotacji budżetowej w finansowaniu wydatków Funduszu na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przekraczał poziomu 30 proc. W tym roku dotacja ta również pozostaje na poziomie roku ubiegłego (747,686 miliona złotych).

Rząd zwiększył również o 200 milionów środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z 3,235 mld w 2011 roku do 3,435 mld w 2012 roku. Utrzymano zasadę, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych również w 2012 roku będą finansowane ze środków Funduszu Pracy w niezmienionej wysokości 717,583 miliona złotych.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również