Zapowiedź projektu rozporządzenia

Zapowiedź projektu rozporządzenia

W planie prac legislacyjnych ministra rodziny, pracy i polityki społecznej znajduje się m.in.. projekt rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia.

Wydanie rozporządzenia wynika z wejścia w życie z dniem 1 lipca 2016 r. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1886), która nadała nowe brzmienie art. 22 oraz wprowadziła upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia.

Celem rozporządzenia jest określenie:
– wzoru wystawianych przez sprzedającego (na rzecz nabywcy) informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (formularz INFU),
– – wzoru przekazywanych do PFRON informacji o wystawionych informacjach o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (formularz INF-1-u),
– – sposobu prowadzenia przez sprzedającego ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON oraz zakresu gromadzonych w niej danych.

Przepisy rozporządzenia umożliwiają weryfikację spełnienia przez sprzedającego uprawnień do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat, a także ocenę prawidłowości wystawionej informacji o kwocie obniżenia wpłat.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu: Alina Wojtowicz-Pomierna, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Minister nadzorujący: Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu.

Planowany termin wydania rozporządzenia: lipiec 2016 r.

Info: BIP MRPiPS

Data publikacji: 26.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również