Zmiana kwot składek na ubezpieczenia

Zmiana kwot składek na ubezpieczenia

PFRON informuje, iż począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2016 r., zmianie ulegają kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą,

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy.
Za okres styczeń – grudzień 2016 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiadająca kwocie składek należnych od 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, wynosi:
•474,92 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
•194,64 zł – na ubezpieczenie rentowe.

Poniższa tabela przedstawia kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ww. okresy, wyliczone od powyższych, standardowych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności Beneficjentów.

Stopień niepełnosprawności Refundacja za okres od stycznia do grudnia 2016
Znaczny 669,56 zł
Umiarkowany 401,74 zł
Lekki 200,87 zł

 

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Za okres styczeń – grudzień 2016 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiadająca kwocie składek należnych od 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi:
•108,34 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
•44,40 zł – na ubezpieczenie rentowe.
Poniższa tabela przedstawia kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ww. okresy, wyliczone od powyższych pomniejszonych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności beneficjentów.

Stopień niepełnosprawności Refundacja za okres od stycznia do grudnia 2016
Znaczny 152,74 zł
Umiarkowany 91,64 zł
Lekki 45,82 zł

Jednocześnie PFRON przypomina, iż zgodnie z art. 25a ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) refundacja składek na ubezpieczenia społeczne nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.
Info: PFRON

Data publikacji: 02.02.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również