Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie jest kosztem

Kwestia zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kwot uzyskiwanych przez prowadzących ZPCh i ZAZ z tytułu zwolnień podatkowych, tj. podatku od nieruchomości oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, była na przestrzeni ostatnich kilku lat przedmiotem licznych, często odmiennych, interpretacji organów skarbowych oraz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dominowały interpretacje, że zwolnienia te stanowią koszty uzyskania przychodów, taka też była praktyka.
Tymczasem 5 marca 2010 roku ukazały się wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (do pobrania poniżej) adresowane do dyrektorów izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, które w części kwestionują dotychczasowe interpretacje i praktykę w tym zakresie. Zostały one wydane na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej, są zatem wiążące dla organów podatkowych.

Więcej w zakładce

Prawo/Akty prawne i Praca

1. Minister finansów uznaje, że tworzony przez prowadzącego ZPCh ZFRON, a przez prowadzącego ZAZ ZFA nie jest – w myśl ustawy o rehabilitacji – funduszem tworzonym w ciężar kosztów, tym samym wpłaty na ZFRON (ZFA) nie mogą stanowić kosztów podatkowych w momencie ich przekazania na tego rodzaju fundusz.
2. Nie ma natomiast przeszkód by stały się one tymi kosztami w momencie ich wydatkowania, wówczas gdy są one poniesione w celu osiągnięcia przychodu oraz zachowania lub zabezpieczenia jego źródła.
3. U prowadzącego ZPCh kosztem uzyskania przychodów jest natomiast wpłata poniesiona na PFRON, w wysokości 10 proc. środków pochodzących ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.
4. Koszt podatkowy dla prowadzących ZPCh i ZAZ stanowią wynagrodzenia w kwocie brutto – wszelkie ich składniki. W ich skład wchodzą zatem również zwolnienia podatkowe z tego tytułu odprowadzane przez ZPCh na ZFRON i PFRON (10 proc.), a przez ZAZ na ZFA. Nie ma znaczenia czy zaliczka na podatek dochodowy jest odprowadzana do budżetu, czy na ZFRON lub ZFA, bądź PFRON. Tym samym zaliczka ta nie może stanowić kosztu podatkowego dodatkowo – w momencie jej przekazania na ZFRON (ZFA) i PFRON oraz wydatkowania z ZFRON (ZFA) środków z niej pochodzących.

Interpretacja MF z 5.03.2010 r. może oznaczać konieczność korygowania podatków przez te ZPCh, które – w dobrej wierze, w oparciu m.in. o wyroki NSA – zaliczały do kosztów uzyskania przychodu zwolnienie od podatku od nieruchomości. Gdyby miało to miejsce grozi to tym firmom poważnymi kłopotami, np. utratą płynności finansowej. Wydaje się logicznym, że organy podatkowe powinny zaniechać wstecznego ustalania i poboru tego podatku. Czy tak się jednak stanie?

Radek Szary

Pobierz: Interpretacja ogólna MF z 5.03.2010 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również