Kodeks dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

Art. 27 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która weszła w życie w Polsce 25 października 2012 roku, przewiduje, że Państwa Strony będą chronić i popierać realizację prawa osób niepełnosprawnych do pracy poprzez podjęcie odpowiednich kroków m.in. w celu „zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym" oraz „zapewnienia wprowadzania racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych w miejscu pracy".

Kwestie zapewnienia przez pracodawcę niezbędnych racjonalnych usprawnień zostały poruszone w „Kodeksie dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych” przyjętym decyzją Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 22 czerwca 2005 roku. Dokument ten odnosi się do zapewniania przez Instytucje Europejskie równego dostępu do zatrudniania w Europejskiej Służbie Publicznej.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poleca uważną lekturę „Kodeksu dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych”, gdyż postanowienia tego dokumentu, odnoszące się do usprawnień związanych z pracą, do rekrutacji, rozwoju zawodowego i środowiska pracy, mogą być przydatne w praktyce – przy realizacji zasady równości szans w zatrudnieniu w krajowej służbie cywilnej.
Realizacja tej zasady w odniesieniu do osób niepełnosprawnych może wymagać zapewnienia przez pracodawcę niezbędnych racjonalnych usprawnień w związku z potrzebami zgłoszonymi w konkretnej sytuacji.

Ma to szczególne znaczenie wobec obowiązku zapewnienia przez pracodawcę niezbędnych racjonalnych usprawnień dla osoby niepełnosprawnej pozostającej z nim w stosunku pracy, uczestniczącej w procesie rekrutacji lub odbywającej szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie, o ile ich przeprowadzenie nie skutkowałoby nałożeniem na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń.

Obowiązek ten, wprowadzony do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2011 roku, wynika z art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pobierz „Kodeks dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych” w formacie pdf

Info: BON

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również