PFRON przez trzy lata w tej samej formie prawnej

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 18 sierpnia ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Podstawowym celem przedłożonej ustawy jest wydłużenie o trzy lata wejścia w życie przepisów przewidujących zmianę formy prawnej oraz reorganizację działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 1 stycznia 2012 r. staje się państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, co oznacza utratę osobowości prawnej i przyjęcie formy wyodrębnionego rachunku bankowego. Ustawa stanowi ponadto, że z tym dniem Biuro i oddziały Funduszu stają się Biurem Obsługi Funduszu, natomiast zadania realizowane przez oddziały Funduszu stają się zadaniami marszałków województw.

W toku prac nad projektowanym przekształceniem Funduszu pojawiły się poważne trudności dotyczące procesu wdrażania nowych rozwiązań. W związku z powyższym, w celu zapewnienia ciągłej i sprawnej realizacji zadań Funduszu, niezbędne okazało się wydłużenie okresu vacatio legis o trzy lata. W myśl znowelizowanych przepisów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staje się państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2015 r. W ocenie projektodawców wydłużenie okresu spoczywania ustawy umożliwi zweryfikowanie koncepcji funkcjonowania Funduszu, a także pozwoli na zsynchronizowanie planowanych zmian ze zmianą przepisów dotyczących nowego okresu programowania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz ze zmianami przepisów wspólnotowych w obszarze pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Info: Kancelaria Prezydenta RP

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również