Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku

w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

W roku 1997 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmując uchwałę Karta Praw Osób Niepełnosprawnych uznał, że osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

W minionym piętnastoleciu zarówno władze państwowe, samorządowe, jak i obywatele Rzeczpospolitej podjęli wiele skutecznych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a przez to znacząco wspierających ich aktywne i możliwie samodzielne życie. Dzięki temu weszliśmy w grono narodów podkreślających poprzez realne działania wagę włączenia kwestii dotyczących osób niepełnosprawnych do głównego nurtu polityki państwa.

W celu promowania takiej właśnie postawy dwadzieścia lat temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, zaś 13 grudnia roku 2006 Zgromadzenie to przyjęło Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych określającą wymagania w zakresie praw tej grupy osób i cele, do których należy dążyć na drodze wyrównywania ich szans w społeczeństwie. Ten akt prawny jest ważnym krokiem społeczności ludzkiej w kierunku uznania nowoczesnego, włączającego podejścia do niepełnosprawności opartego na prawach człowieka, dlatego też w roku bieżącym Polska ratyfikowała tę konwencję.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich obywateli oraz instytucji publicznych o podejmowanie różnorodnych inicjatyw realizujących ducha i literę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz o promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również