Zmiana rozporządzenia MPiPS w sprawie ZFRON

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późno zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 oraz z 2009 r. Nr 107, poz. 891) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ,,3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 oraz pkt 12 lit. c, nie mogą być łączone w jednym projekcie szkoleniowym ze szkoleniami lub kursami, o których mowa w pkt 11 lit. p.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: ,,§ 4a. Warunkiem wykorzystania funduszu rehabilitacji jest dokonywanie wydatków z tego funduszu w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów.”

§ 2. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6, pkt 11 lit. P oraz pkt 12 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Jolanta Fedak

w porozumieniu

MINISTER FINANSÓW
Jan Vincent Rostowski

MINISTER ZDROWIA
Ewa Kopacz

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 3, nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz.1241.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również