Apel Warszawski 2011

Podczas Międzynarodowej Konferencji „Węzłowe zagadnienia wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020", która odbyła się w Warszawie w dniu 17 października 2011 r., został przyjęty „Apel Warszawski 2011 w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych oraz ratyfikacji i wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych".

Poniżej zamieszczamy jego treść. Z uwagi na wyjątkowe znaczenie tego dokumentu Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych prosi wszystkich, którzy z racji zajmowanych stanowisk, wykonywanej pracy zawodowej lub pracy społecznej są zaangażowani w rozwiązywanie problemów i działalność na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnością, o szerokie propagowanie Apelu, poprzez:
· umieszczanie na stronach internetowych instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych,
· drukowanie w gazetach i czasopismach,
· rozpowszechnianie wśród pracowników administracji publicznej i członków organizacji pozarządowych,
· rozpowszechnianie w swoich środowiskach oraz wśród przyjaciół i znajomych.

Apel Warszawski 2011 w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych oraz ratyfikacji i wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych reprezentujące niepełnosprawnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ich rodziny i przyjaciół, a także organizacje pozarządowe działające na ich rzecz, zwracają się z apelem do rządu i parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o ratyfikowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Domagamy się, by akt ratyfikacji został dokonany jak najszybciej i by konsekwentne wdrażanie Konwencji przebiegało wedle przyjętego i systematycznie realizowanego długofalowego harmonogramu.

Wychodząc z założenia, przyjętego w Konwencji i innych międzynarodowych dokumentach – takich jak Deklaracja Praw Człowieka i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych – o powszechności i niezbywalności praw człowieka oczekujemy, że rząd, parlament, samorządy, organizacje obywatelskie, społeczności lokalne i całe społeczeństwo będą tworzyć warunki gwarantujące osobom, zwłaszcza głębiej niepełnosprawnym, możliwość korzystania bez jakiejkolwiek dyskryminacji z pełni praw przysługujących im na równi z innymi obywatelami, a zwłaszcza z prawa do godnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Wymaga to poszanowania ich niezależności i zapewnienia maksymalnej samodzielności, dla osiągnięcia której niezbędne są – obok rehabilitacji, edukacji przez całe życie oraz zatrudnienia – następujące warunki:
· bezpośrednie, indywidualne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i wypełnianiu ról społecznych stosownych do wieku i płci, w dostępie do informacji i w komunikowaniu się oraz osobistym uczestnictwie w różnych wymiarach życia społecznego. Niezbędne są tu indywidualne usługi m. in. asystenta osobistego, przewodnika, tłumacza języka migowego, trenera pracy itp.
· realny dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego oraz nowych technologii, kompensujących deficyty w działaniu organizmu i funkcjonowaniu.

Apelujemy o uznanie usług bezpośredniego wsparcia, dostosowanych do stopnia i rodzaju niepełnosprawności, wieku i sytuacji rodzinnej i społeczno-bytowej oraz osobistych wyborów osób z niepełnosprawnością, za zasadniczy warunek przesądzający o jakości ich życia. Domagamy się systemowych rozwiązań zapewniających dostęp do takich usług.

Konwencja NZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowana już przez ponad sto państw, w dniu 23 grudnia 2010 r. została ratyfikowana również przez Unię Europejską, która uznała ją za podstawę Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.

Domagamy się, aby Rzeczpospolita Polska, jako członek Unii Europejskiej, dokonała aktu ratyfikacji Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych i dostosowała swoją politykę społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami do celów, wytycznych i dyrektyw unijnych, zapewniając niepełnosprawnym Polakom status pełnoprawnych obywateli.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również