Niepełnosprawny na lotnisku

W portach lotniczych i na pokładzie samolotu winna być zapewniona pomoc osobom niepełnosprawnym, bez ponoszenia przez nie dodatkowych opłat. Tak rozumiana pomoc powinna umożliwić przemieszczanie się wraz z wejściem na pokład i zejściem z pokładu samolotu.

Definicję osoby niepełnosprawnej zawiera Rozporządzenie (WE) Nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Rozporządzenie to zapobiega też odmowie przewozu. Przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczek, nie mogą odmówić przyjęcia rezerwacji na lot lub zabrania na pokład osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Odmowa może mieć miejsce tylko w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub jeżeli rozmiar samolotu lub drzwi samolotu czynią fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład lub przewóz osoby niepełnosprawnej. W przypadku odmowy rezerwacji z przyczyn powyższych, proponuje się rozwiązanie alternatywne możliwe do zaakceptowania.

Osoby, którym odmówiono wstępu na pokład ze względu na niepełnosprawność, mają prawo do zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży, ale uzależnione jest to od spełnienia wymogów bezpieczeństwa. Przewoźnik może wymagać, aby osobie niepełnosprawnej towarzyszyła osoba zdolna do udzielenia jej niezbędnej pomocy.

Jeżeli wózek inwalidzki lub inny sprzęt zostały zagubione lub uszkodzone podczas przewozu na pokładzie samolotu lub podczas obsługi na lotnisku, pasażer otrzymuje odszkodowanie.

Pomoc wymagana od zarządzających portami lotniczymi zaczyna się w chwili przybycia do portu lotniczego. Niepełnosprawny może spodziewać się pomocy: w dotarciu do stanowiska odprawy, następnie do samolotu, przy wejściu na jego pokład (z wykorzystaniem wind, wózków inwalidzkich), dotarciu do swojego miejsca w samolocie, przy przechowaniu i pobraniu bagażu w samolocie, zejściu z pokładu, przejściu do hali bagażowej, odbiorze bagażu, dopełnieniu procedury (imigracyjnej, bezpieczeństwa i celnej), udaniu się z hali bagażowej do wyznaczonego miejsca, uzyskaniu lotów połączeniowych, przemieszczaniu się do toalet.

Osoba towarzysząca powinna dostać pozwolenie na udzielenie koniecznej pomocy, zapewnia się też obsługę naziemną sprzętu niezbędnego do poruszania się, jego tymczasową wymianę (uszkodzonego lub utraconego, nie musi być identyczny), naziemną obsługę certyfikowanych psów przewodników, przekazywanie informacji w dostępnych formach.

Przewoźnik lotniczy zapewnia: przewóz w kabinie certyfikowanych psów przewodników, transport nie więcej niż dwóch urządzeń do poruszania się (nie dotyczy sprzętu medycznego i uwarunkowane jest wcześniejszym powiadomieniem z 48 godz. wyprzedzeniem), przekazywanie niezbędnych informacji o locie, rozdysponowanie miejscami siedzącymi w taki sposób, aby sprostać potrzebom osób niepełnosprawnych, pomoc w ich przemieszczaniu się do toalet, miejsce dla osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej.

Elżbieta Czerwińska
Oprac: MaC

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również