Cięcia i odroczenie w systemie wsparcia

9 października br. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) ukazał się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych.

W art. 6 wprowadza on trzy zasadnicze zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. poz. 92, z późn. zm.). Oto one:

1. Zmianie – i to nie tylko na 2010 rok – ulega definicja najniższego wynagrodzenia, które oznaczać ma „minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów”, a nie – zgodnie z obowiązującym zapisem – ze stycznia danego roku. Zatem od stycznia 2010 roku dofinansowanie do płac zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami odnoszone byłoby nadal do kwoty 1206 zł, a nie 1317 zł, która będzie stanowić minimalne wynagrodzenie w 2010 roku.

2. Art. 46a ustawy o rehabilitacji /…/ stanowi, iż dotacja budżetowa dla PFRON powinna wynieść 55 proc. środków zaplanowanych na dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Nowelizacja tej ustawy z dnia 5.12.2008 r. określiła w art. 68e wysokość tej dotacji w latach 2009-2011 na nie mniej niż 30 proc., natomiast w projekcie omawianej ustawy znalazł się zapis zmieniający brzmienie art. 46a ust. 4 pkt 1 na „w wysokości do 30 proc. środków”.
Należy zwrócić uwagę, że jest to zapis bezterminowy, ponadto pozwala on de facto na nieograniczone zmniejszenie dotacji budżetowej dla PFRON.

3. W 2010 roku odroczeniu ma ulec zrównanie kwot dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy do poziomu dofinansowania na chronionym rynku pracy.
Zachowane zatem zostanie zróżnicowanie poziomów dofinansowania, a oszczędności z tego tytułu szacowane są na 130-140 mln zł.

(rhr)

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również