Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

8 czerwca br. odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów konferencja prasowa, na której zaprezentowano przyjęty przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (tekst projektu poniżej).

W jego art. 10 wskazano na jakie cele będą mogły być przeznaczane środki PFRON, szczegółowe warunki i tryb ich przyznawania określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Art. 11 projektu określa, że środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych mogłyby być także przeznaczane na odtworzenie infrastruktury i wyposażenia utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi miejsc pracy oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, u dysponenta tego funduszu.
Natomiast art. 12 projektu ustawy dopuszcza możliwość umarzania w całości lub w części wraz z odsetkami pożyczek przyznanych przed powodzią ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym na działalność gospodarczą lub rolniczą i zakładom pracy chronionej, pod warunkiem, że w związku z powodzią nastąpiła utrata możliwości spłaty pożyczki.

Zamach na ZFRON?

W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. resort pracy zaproponował dodanie nowego przepisu w następującym brzmieniu:
W związku z brakiem w budżecie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wolnych środków, które mogłyby być wykorzystane na cele wskazane w projekcie ustawy, niezbędne jest dodanie przepisu umożliwiającego PFRON pozyskanie środków od dysponentów zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którzy nie wydatkowali środków zgromadzonych na części ogólnej tego funduszu.
Dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dokonywałby jednorazowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50 proc. środków funduszu rehabilitacji niewykorzystanych według stanu na 31 maja 2010 r. – w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po wejściu w życie ustawy.
Środki pochodzące z wpłaty przeznaczałoby się na likwidację skutków powodzi zagrażających rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Rządowe Centrum Legislacji uważa, że propozycja wprowadzenia w projekcie ustawy przepisu, który przewidywałby umożliwienie PFRON pozyskania środków finansowych od dysponentów zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którzy nie wydatkowali środków zgromadzonych na części ogólnej tego funduszu, może budzić wątpliwości, co do jej zgodności z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP.

MPiPS argumentuje, że pozyskanie środków finansowych od dysponentów zfron, tj. od pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej oraz pracodawców, którzy mimo utraty statusu zpch prowadzą zfron, jest konieczne, ponieważ w PFRON nie ma obecnie środków, które mogłyby być przeznaczone na pomoc określoną w projekcie ustawy „powodziowej”, w związku z czym pomoc ta nie byłaby realizowana. Zdaniem MPiPS środki na zfron są środkami publicznymi, będącymi jedynie w dyspozycji pracodawców, co powoduje, że Konstytucja RP nie stoi na przeszkodzie do ich pozyskania.

Poniżej przedstawiamy również projekt rozporządzenia ministra finansów o zwrocie podatku VAT od nabytych materiałów budowlanych osobom fizycznym i podmiotom, które ucierpiały na skutek powodzi.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW (projekt z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług)

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również