Status quo w PFRON do 2015 roku – orzekli posłowie

Na stronach sejmowych umieszczono poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (klubu PSL) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (klubu PO).

Dotyczą one przedłużenia do 2015 roku obecnego stanu prawnego określającego status i sposób funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz ten, tak jak pozostałe fundusze celowe, ma utracić osobowość prawną i stać się rachunkiem bankowym, którego dysponentem ma być minister pracy i polityki społecznej.

Decydują o tym przepisy ustawy o finansach publicznych, które w zakresie dotyczącym PFRON były wielokrotnie krytykowane przez przedstawicieli wielu środowisk. Nie można bowiem pozytywnie ocenić np. zapisu, że pracowników oddziałów PFRON przejmują samorządy wojewódzkie, bo w ślad za tym nie otrzymują one ani kompetencji do realizacji przez nie dotychczasowych zadań, ani środków na finansowanie ich zatrudnienia, ani środków trwałych.

Zapisy te nie gwarantują ponadto sprawnego przekazania zadań PFRON pełnomocnikowi rządu ds. osób niepełnosprawnych, co grozi zahamowaniem ciągłości ich realizacji, generuje też niepotrzebne koszty w wysokości ok. 66 mln zł.
Istotny jest też aspekt społecznego nadzoru nad sposobem funkcjonowania PFRON i dysponowaniem gromadzonymi przez niego środkami, co obecnie realizuje jego Rada Nadzorcza.

W tym kontekście inicjatywy poselskie przedłużające o 3 lata dotychczasowy stan prawny dotyczący Funduszu należy przyjąć z uznaniem.
24 czerwca br. projekty skierowano do pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posiedzenie tych połączonych komisji odbyło się 28 czerwca. Uczestniczyło w nim 54 posłów z różnych opcji politycznych, z których wszyscy – po bardzo burzliwej, ale mało merytorycznej dyskusji – opowiedzieli się za przyjęciem tego drugiego projektu (druk nr 4341) do dalszych prac legislacyjnych.

Poseł Sławomir Piechota poinformował, iż jego drugie czytanie może mieć miejsce na następnym posiedzeniu Sejmu, wówczas mógłby wejść w życie we wrześniu br. Te 3 lata – jak wyjaśniano w trakcie dyskusji – to czas niezbędny na analizę dotychczasowego funkcjonowania PFRON oraz przygotowanie zupełnie nowego rozwiązania prawnego dostosowanego do przepisów unijnych określających warunki dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców, które zmienią się od 2014 roku.

Druk nr 4340 i projekt ustawy (pobierz)

Druk nr 4341 i projekt ustawy (pobierz)

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również