Centrum DZWONI – światowa Dobra Praktyka!

Projekt Centrum DZWONI realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym został opisany w międzynarodowej publikacji pt. „Zero Project Report 2013", jako jeden z przykładów najlepszych, światowych praktyk w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

„Zero Project Report 2013″ to studium porównawcze dotyczące form, metod, osiągnięć we wprowadzaniu założeń Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w ponad 80 krajach świata. Przypomnijmy, że podpis pod ustawą ratyfikującą Konwencję w Polsce złożył w dniu 6 września 2012r., rezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Raport „Zero Project” prowadzony jest przez austriacką Fundację EssL, której celem jest pomoc osobom – nie tylko niepełnosprawnym – potrzebującym różnorakich form wsparcia oraz Radę Przyszłości Świata (The World Future Council) – międzynarodowego orędownika rozwoju świata na rzecz przyszłych pokoleń.
Miło nam poinformować, że projekt Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Centrum DZWONI realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym został przedstawiony w ww. publikacji jako przykład Dobrej Praktyki w realizacji artykułu 27 Konwencji dotyczącego zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Centrum DZWONI zostało uznane za jeden z najlepszych światowych projektów nie tylko skutecznie wprowadzających osoby z niepełnosprawnością intelektualną na otwarty rynek pracy, ale także promujących zatrudnienie oraz strzegących praw obywatelskich osób z tym rodzajem niepełnosprawności.

Publikacja „Zero Project Report 2013″ ukaże się w grudniu 2013 roku. W dniach 18-19 lutego 2013 r., w Wiedniu odbędzie się konferencja „Projektu Zero” zatytułowana: „Prawo do Pracy: Dobre Polityki i Praktyki dla Osób Niepełnosprawnych”, na której również będzie prezentowany projekt Centrum DZWONI.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym to jedna z największych i najstarszych polskich organizacji pozarządowych, od 50 lat działająca na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia społecznego. Powstała w 1963 r. Zrzesza blisko 12 tys. członków. Działa poprzez Koła terenowe – 124 w całym kraju. Koła PSOUU prowadzą ponad 400 specjalistycznych placówek i form terapeutycznych, edukacyjnych i wspierających, które umożliwiają aktywne życie prawie 25 tysiącom dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI Stowarzyszenie prowadzi od 2006 r. Jego celem jest aktywizacja zawodowa oraz znalezienie stałych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na tzw. otwartym rynku pracy, czyli w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych bez statusu zakładów pracy chronionej. W ciągu sześciu lat realizacji projektu, z różnych form wsparcia zawodowego i psychologicznego udzielanego przez specjalistów z Centrum DZWONI w całej Polsce skorzystało 2 320 osób z niepełnosprawnością intelektualną, a 790 z nich znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Info: PSOUU

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Artykuł 27
Praca i zatrudnienie

1. Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na równych zasadach z innymi obywatelami, w tym prawo do utrzymywania się z pracy wybranej przez siebie i akceptowanej na rynku pracy i w środowisku pracy, o charakterze otwartym, niewykluczającym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Państwa-Strony będą chronić i promować realizowanie prawa do pracy, w tym również przez osoby, które stały się niepełnosprawne w czasie zatrudnienia, podejmując odpowiednie kroki, w tym legislacyjne, aby między innymi:

(a) Zakazać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, w odniesieniu do wszystkich kwestii dotyczących wszelkich form zatrudnienia, w tym warunków rekrutacji, zatrudnienia, kontynuacji
zatrudnienia, awansu zawodowego i warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

(b) Chronić prawa osób niepełnosprawnych, na równych zasadach z innymi obywatelami, do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, w tym do równych szans i takiego samego wynagrodzenia za pracę tej samej wartości, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym prawa do ochrony przed molestowaniem i do zadośćuczynienia za poniesione krzywdy;

(c) Zagwarantować, ze osoby niepełnosprawne będą mogły egzekwować swoje prawa pracy i prawa związkowe, na równych zasadach z innymi obywatelami;

(d) Umożliwić osobom niepełnosprawnym skuteczny dostęp do programów poradnictwa zawodowego i technicznego, usług związanych z zatrudnieniem oraz szkolenia zawodowego i ustawicznego;

(e) Promować szanse zatrudnienia oraz awansu zawodowego osób niepełnosprawnych na rynku pracy, jak również oferować pomoc w znalezieniu, zdobyciu, utrzymaniu i powrotu do zatrudnienia;

(f) Promować szanse na samozatrudnienie, przedsiębiorczość, rozwój spółdzielni i zakładanie własnej firmy;

(g) Zatrudniać osoby niepełnosprawne w sektorze publicznym;

(h) Promować zatrudnienie osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym poprzez odpowiednią politykę i środki, w tym akcje afirmatywne, działania motywujące i inne;

(i) Zapewnić racjonalne dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;

(j) Promować zdobywanie przez osoby niepełnosprawne doświadczenia zawodowego na otwartym rynku pracy;

(k) Promować programy, których celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym rehabilitacji zawodowej, powrotu do pracy oraz utrzymania zatrudnienia.

2. Państwa-Strony zagwarantują, iż osoby niepełnosprawne nie będą zmuszane do pracy niewolniczej czy też na zasadach poddańczej zależności, oraz że będą chronione, na równych zasadach z innymi
obywatelami, przed pracą przymusową lub obowiązkową.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również