MRPiPS ogłasza konkurs dla placówek wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

MRPiPS ogłasza konkurs dla placówek wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Nawet do 100 tys. zł w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogą otrzymać placówki zajmujące się aktywizacją osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferty można składać do 4 stycznia 2019 r.

Celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej. Na realizację programu w 2019 r. resort rodziny przeznaczył 3 mln zł.

O pieniądze mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego organizujące działania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, a także podmioty, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert o dofinansowanie programów i projektów wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Na realizację programu można pozyskać od 30 tys. zł do 100 tys. zł. Oferty konkursowe można składać do 4 stycznia 2019 r. do wydziału polityki społecznej urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

W ramach programu przeprowadzane są cztery konkursy. Pierwszy to „Nowy profil usług w klubie integracji społecznej”. Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

Drugi konkurs to „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w centrum integracji społecznej”.

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie

Trzecim konkursem jest „Aktywna młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Dotyczy on projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

Konkurs czwarty to „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”. W ramach konkursów zaplanowano pięć konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Program „Od zależności ku samodzielności” zastąpił dotychczas ogłaszany program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. (PAP)

Karolina Kropiwiec, grafika: pixabay.com
Data publikacji: 18.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również