Podpisanie umowy partnerskiej w ramach Małopolskiego Tele-Anioła 2.0

W Krakowie10 kwietnia uroczyście podpisano umowę między Województwem Małopolskim oraz partnerami Małopolskiego Tele-Anioła 2.0. Ten strategiczny dla Małopolski projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

– To bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, ponieważ Małopolski Tele-Anioł 2.0 jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Jest on skierowany do ludzi, którzy są w bardzo trudnej sytuacji – ograniczenia lokomocji, takie czy inne schorzenia uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Teraz zyskają teraz stałą opiekę oraz stały kontakt, którego tak bardzo potrzebują. Dzięki specjalnemu urządzeniu, poprzez bardzo proste czynności mają możliwość wezwania pomocy medycznej i każdej innej. W tym projekcie ważna jest opieka sąsiedzka, wzajemne wspieranie oraz samodzielne monitorowanie stanu zdrowia. Dlatego nie można żałować na to pieniędzy i w tym przypadku są one wydane najlepiej, jak tylko to możliwe – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Małopolski Tele-Anioł 2.0 to dofinansowana z Funduszy Europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski. Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego, Typ D: Usługi z zakresu teleopieki.

Województwo Małopolskie realizuje projekt z wybranymi w drodze konkursu partnerami tj.:
Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
Caritas Diecezji Kieleckiej,
Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.
Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.

Dzisiejsze podpisanie umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu Małopolski Tele-Anioł 2.0 jest zwieńczeniem prac związanych z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu i niezbędnym elementem do otrzymania – dofinansowania na realizację zaplanowanych działań.

Wartość tego projektu jest ogromna, ponieważ został on pozytywnie oceniony przez małopolskich seniorów – nie czuli się samotni. Dla mnie jest ważne to, że 26 maja pierwsze opaski Małopolskiego Tele-Anioła 2.0. zostaną uruchomione. Dzięki poprzedniej edycji projektu zostało uratowanych 250 użytkowników. Wchodzimy w innowacje, w telemedycynę i jesteśmy zdeterminowani, by realizować takie projekty z myślą o najbardziej potrzebujących Małopolanach- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przedmiotową umową przekazuje się partnerom środki z Funduszy Europejskich oraz współfinansowane z Budżetu Państwa na realizację zadań projektowych:
Caritas Archidiecezji Krakowskiej – ponad 50 mln zł,
Caritas Diecezji Kieleckiej – ponad 50 mln zł,
Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego – blisko 43 mln zł.

Liderowi projektu przysługuje dofinansowanie w kwocie – prawie 3,2 mln zł. Województwo Małopolskie, jako lider zabezpiecza ze środków województwa 50 proc. wymaganego wkładu własnego.

Całkowita wartość umowy to blisko 148 mln zł, z czego Fundusze Europejskie to ponad 132 mln zł oraz środki z Budżetu Państwa prawie 15,6 mln zł. Okres realizacji projektu: 23.02.2024 r. – 30.06.2029 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom dłuższe i bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz realizacja działań w zakresie opieki wytchnieniowej.

Działania w ramach projektu:
– zostanie utworzenie Centrum Teleopieki zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
– 8 tys. uczestników otrzyma bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa z przyciskiem SOS,
– dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania otrzyma 2,5 tys. uczestników projektu.

Usługi opiekuńcze/sąsiedzkie mogą być przyznane osobom samotnym oraz tym, którym rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług zostanie określony indywidualnie dla każdego uczestnika projektu – średnio to 20 godz. usług dla osoby na miesiąc przyznawanych na okres 36 miesięcy.

300 uczestników projektu korzystających z usług teleopiekuńczych, u których zdiagnozowano chorobę układu krążenia (100 osób), cukrzycę (100 osób) lub chorobę układu oddechowego zostanie objętych 12 miesięcznym pilotażem usług telemedycznych.

Z uwagi na ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej w małych miejscowościach, min. 60 proc. uczestników pilotażu będzie mieszkańcami obszarów wiejskich.

Uczestnicy biorący udział w pilotażu zostaną wyposażeni w proste urządzenie do samodzielnego wykonania badania w warunkach domowych (np. pulsoksymetr, ciśnieniomierz, waga z analizatorem składu, rejestrator EKG, glukometr, spirometr), które pozwolą na zdalny monitoring stanu zdrowia oraz w tablet/telefon/aplikację zintegrowane w ww. urządzeniami pomiarowymi, które umożliwią zdalną opiekę w miejscu zamieszkania.

Za pomocą dedykowanej aplikacji/urządzeń pacjenci będą mieć również możliwość konsultacje ze specjalistą. Kwalifikacji do pilotażu dokona lekarz.

150 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością otrzyma wsparcie w postaci usług opieki wytchnieniowej oraz poradnictwa specjalistycznego.

Usługa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa, dzięki czemu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywa się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż 240 godzin na rok. Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane są na okres 12 miesięcy.

w projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych projektu.

– Nasz zarząd województwa przez ostatnie 5,5 roku był wrażliwy społecznie, pamiętamy pandemię i różne kryzysowe okresy. Dla nas ten projekt jest ukoronowaniem naszych zadań polityki społecznej – to około 150 milionów w latach 2024-2029. Mam nadzieję i osobistą satysfakcję, że jeszcze w tej kadencji samorządu województwa podpisujemy umowę z naszymi niezawodnymi partnerami, ku pożytkowi mieszkańców całej Małopolski – podsumowuje marszałek Witold Kozłowski.

Dla kogo jest ten projekt?
Ze wsparciem chcemy dotrzeć do:

osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego (w pierwszej kolejności do projektu włączane będą osoby z grupy preferowanej tj.: osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, korzystające z programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, zamieszkujące samotnie),

opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

23 lutego br. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Aplikację można składać w Departamencie Zdrowia, który w imieniu Województwa Małopolskiego – Lidera projektu prowadzi rekrutację formalną, a także we wszystkich agendach zamiejscowych urzędu marszałkowskiego. Osoby posiadające profil zaufany lub podpis elektroniczny mogą złożyć formularz również przez ePUAP.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, w podziale na dwutygodniowe cykle, aż do wyczerpania dostępnych miejsc. Formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej projektu: www.malopolska.pl/teleaniol oraz na dziennikach podawczych i w agendach. Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów. W pierwszym – formalnym – na koniec każdego cyklu będą weryfikowane formalnie formularze zgłoszeń i tworzona lista rankingowa, w drugim – pracownicy Tele-Anioła odwiedzą Kandydatów/Kandydatki w ich miejscu zamieszkania i ocenią zasadność przyznania usług projektowych

1 września rozpocznie się rekrutacja do wsparcia w zakresie opieki wytchnieniowej. To nowy element projektu, w ramach którego chcemy odciążyć opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami. Z chwilą rozpoczęcia rekrutacji na stronie projektu będą dostępne do pobrania formularze zgłoszeniowe.

Pierwsze tygodnie rekrutacji pokazały, że Małopolanie czekali na wsparcie Tele-Anioła. Do urzędu wpłynęło ponad 3 000 alkilacji. W pierwszej edycji projektu tych zgłoszeń na początku było mniej niż 50. Potwierdza to, że system opieki polegający na połączeniu nowoczesnej technologii z tradycyjnymi usługami opiekuńczymi i sąsiedzkimi świadczonymi w miejscu zamieszczania podopiecznych sprawdził się i należy to działanie kontynuować. Doświadczenie poprzedniej edycji projektu pokazało, jakim Tele-Anioł był ważnym przedsięwzięciem. Cieszymy się, że udało się uruchomić kolejną edycję wsparcia, wzbogaconą o opiekę wytchnieniową i pilotaż usług telemedycznych.

Info i fot. malopolska.pl

Data publikacji: 10.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również