Przełamać opór materii, czyli kluczowa rola gminy

Projekt "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych", realizowany przez PFRON przy wsparciu EFS, jest kolejną ogólnopolską inicjatywą mającą na celu wsparcie wszelkich działań zwalczających rozmaite formy dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Wobec doświadczeń zarówno polskich, jak i krajów „starej” UE wydaje się, że dobrym sposobem na aktywizację tej części osób niepełnosprawnych, które ze względu na niską produktywność nie mają szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy, jest tworzenie zakładów gospodarki społecznej – spółdzielni. Spółdzielnie te potrafią w harmonijny sposób łączyć cele ekonomiczne ze społecznymi oraz przyczyniać się do poprawy sytuacji społecznej i majątkowej swoich członków – osób niepełnosprawnych. Spółdzielnie mają także pozytywny wpływ na społeczeństwa lokalne, bowiem świadczą na ich rzecz rozmaitego typu usługi, w tym również usługi nowe, dla których rynek dopiero się rozwija.

O projekcie wypowiadają się:

Mirosław Starzyński – Wydział Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej PFRON:

– Celem Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Kluczowa rola gminy.” jest wypracowanie partnerskiego modelu tworzenia spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych z udziałem lub pod auspicjami samorządu gminnego i organizacji społecznych, jako sposobu na przeciwdziałanie bierności zawodowej osób niepełnosprawnych. Model ten powstaje w oparciu o doświadczenia zachodnioeuropejskie, głównie włoskie, zaadaptowane do realiów polskich, a także w oparciu o wdrożone w Polsce rozwiązania strukturalnego wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Piotr Radecki – dyrektor Działu Badań i Analiz, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna:

– Z perspektywy własnych doświadczeń, dotychczasowe działania samorządów lokalnych na rzecz ułatwienia osobom niepełnosprawnym wejścia na rynek pracy oceniam niezbyt wysoko. Powiedziałby, iż jest to życzliwość bez specjalnego zaangażowania.

Największym problemem osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest dzisiaj brak bezpieczeństwa rentowego. Zatrudnienie bowiem może, w wielu przypadkach, oznaczać utratę świadczeń rentowych, a to jest wielka przeszkoda nawet do podjęcia starań o pracę przez osobę niepełnosprawną.

Spółdzielnie socjalne jako droga wyjścia osób niepełnosprawnych z izolacji społecznej i zawodowej to dobry pomysł. Może on być jednym z „lekarstw” wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Jednak jego skuteczność wymaga regulacji prawnych pozwalających na zdecydowanie uprzywilejowane traktowanie spółdzielni socjalnych w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

Przemysław Koperski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

– Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce nie jest korzystna. Dotyczy to również rynku pracy. Głównym problemem jest bardzo niski wskaźnik zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Niska aktywność zawodowa wynika z kolei z wielu barier i ograniczeń, z którymi spotykają się te osoby. Uważam, że należy przede wszystkim zacząć mocno inwestować w edukację niepełnosprawnych. Oczywiście mam świadomość, że nawet najlepsze wykształcenie nie będzie przepustką do otrzymania atrakcyjnej pracy, jeśli nasze społeczeństwo nie zmieni nastawienia względem niepełnosprawnych. Niestety wśród pracodawców wciąż pokutuje przeświadczenie, że są to osoby mniej efektywne. Jestem jednak przekonany, że w najbliższym czasie problemy rynku pracy wymuszą korzystne zmiany wobec tej szczególnej grupy osób.

Więcej informacji: www.wyginternational.pl

Grzegorz Gajda, 032 743 58 61

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również