Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II

PolskiZwiązek Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie pn „Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II" (Wsparcie II). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 - PFRON - projekty systemowe.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TOnO). Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków PFRON.
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2011 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans osób niewidomych i niedowidzących na rynku edukacyjnym i rynku pracy poprzez udzielenie profesjonalnego i zindywidualizowanego wsparcia. Główne działania PZN jako partnera w projekcie koncentrują się na promowaniu i rozwoju aktywności społeczno-zawodowej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wzrokowej z różnych grup wiekowych poprzez wsparcie w aktywnym poszukiwaniu miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla niewidomych kobiet.

Nowością w projekcie jest promowanie aktywności społeczno-zawodowej osób niewidomych wśród rodzin, opiekunów oraz innych osób z otoczenia niewidomych poprzez podniesienie świadomości oraz zmianę utrwalonych postaw.

Przedstawione cele Projektu realizowane będą poprzez świadczenie wszechstronnego wsparcia w ramach grupowych i indywidualnych programów obejmujących, m.in. indywidualną diagnozę, opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych, prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej, szkolenia zawodowe, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, staże pracy.

Projekt „Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II” ma charakter ponadregionalny obejmując swymi działaniami teren całej Polski. Nabór beneficjentów do projektu odbywa się w biurach regionalnych utworzonych przy okręgowych placówkach Polskiego Związku Niewidomych.
Zasady naboru uczestników projektu jak również całość dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępna na stronie PZN (www.pzn.org.pl) w zakładce „O Projekcie”.

Info: PZN

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również