Informacja o realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

W ramach postępującej decentralizacji rząd planuje coraz więcej zadań na rzecz wspierania funkcjonowania osób niepełnosprawnych i środków na ich realizację przekazać w gestię jednostek samorządu wojewódzkiego i powiatowego. Nie od rzeczy będzie więc przyjrzeć się w jakim stopniu i na jakie zadania jednostki te wykorzystywały środki PFRON przypadające im zgodnie z algorytmem.

Prezentujemy zestawienie obrazujące poziom wykorzystania środków PFRON w 2007 r. w porównaniu do roku poprzedniego, a dotyczące zadań zrealizowanych przez samorządy wojewódzkie i samorządy powiatowe.

Samorządy wojewódzkie
W roku 2007 miały do dyspozycji kwotę 102.926.000 zł, to o 1,6 proc. więcej niż w roku 2006 (101.268.000 zł). Natomiast stopień ich wykorzystania w stosunku do roku poprzedniego (90,89 proc.) był niższy i wyniósł 88,6 proc. środków ogółem przeznaczonych dla województw, osiągając kwotę 91.141.829 zł w stosunku do 92.041.485 w roku poprzednim.

1. Najwyższe kwoty wykorzystano na realizację dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wydatkując na ten cel 51.087.171 zł, co stanowi 56 proc. ogółu środków Funduszu wykorzystanych przez marszałków województw. W stosunku do 2006 roku nastąpił spadek o 0,1 proc. (51.156.655 zł).

2. Zadaniem, na realizację którego wykorzystano również znaczne środki (40,4 proc. ogółu), było dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, na które to działanie
wydatkowano kwotę 36.849.658 zł (w 2006 r. kwotę 29.998.173 zł), z czego:

a. na tworzenie 12 zakładów wydatkowano kwotę 17.260.371 zł (w roku 2006 – 12.635.559 zł na 7 zaz)

b. kwotę w wysokości 17.260.371 zł – na koszty funkcjonowania 39 zaz:

– 7 nowo powstałych – z 244 pracownikami niepełnosprawnymi

– 32 powstałych w latach poprzednich – z 1.176 pracownikami niepełnosprawnymi.

Funkcjonujące obecnie 39 zaz-y zatrudniają 1.420 pracowników niepełnosprawnych, koszt ich utrzymania wyniósł 19.589.287 zł. Dla porównania w 2006 r. wydatkowano kwotę 17.362.614 zł na rzecz 32 zaz zatrudniających 1.140 pracowników niepełnosprawnych.

3. Na udzielenia pożyczek zakładom pracy chronionej – w celu ochrony istniejących miejsc pracy – wykorzystano kwotę 3.205.000 zł, co stanowiło 3,5 proc. ogółu wydatkowanych środków, i była to kwota o blisko 70 proc. niższa niż w roku poprzednim – 10.886.657 zł (11,8 proc.).

4. Żaden z samorządów nie przeznaczył środków na szkolenia organizowane przez zakłady pracy chronionej w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji – wobec braku ich wniosków.

 

Samorządy powiatowe

W 2007 r. kwota środków, przypadająca samorządom powiatowym według algorytmu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosiła 775.609.000 zł i była niższa o 0,3 proc. w stosunku do 778.000.000 zł w 2006 r. Stopień wykorzystania środków na realizację zadań w roku 2007 r. w stosunku do środków przypadających według algorytmu wyniósł 98,3 proc. i osiągnął poziom 762.735.298 zł (w 2006 r. – 95,3 proc. przy kwocie 741.249.113 zł).

I. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej samorządy powiatowe wykorzystały kwotę 29.188.953 zł stanowiącą zaledwie 3,8 proc. wydatkowanych środków, ale i tak na poziomie o 3,5 proc. wyższym od roku poprzedniego (28.192.942 zł – 3,8 proc. udziału w wykorzystaniu ogółem).

Poniżej przedstawiamy szczegóły zadań realizowanych w tym zakresie:

1. Na udzielenie 226 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej przeznaczono kwotę 8.991.986 zł (w roku 2006 r. – 408 pożyczek na kwotę 15.359.114 zł). Jest to jedyne zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej, którego stopień udziału (1,17 proc.) przewyższa 1 proc. ogółu wykorzystanych środków. W jego realizacji widoczny jest jednak wyraźny regres.

2. Na koszty szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy na rzecz 3.662 osób – 5.450.543 zł.

3. Na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz 1.912 osób – 3.964.218 zł.

4. Na zwrot kosztów przystosowania 102 stanowisk pracy wykorzystano kwotę 3.662.262 zł, (w 2006 r. 3.799.655 zł na przystosowanie 120 stanowisk, w roku 2005 – 6.002.795 zł na 235 stanowisk).

5. Na dwa nowe zadania, których realizacja była możliwa od czwartego kwartału dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 3.591.169 zł na 102 stanowiska.

6. Na jednorazowe dofinansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rolniczej – 2.664.434 zł dla 85 osób.

7. Na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 599.292 zł dla 75 kredytobiorców.

8. Na zwrot kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym – 241.222 zł na rzecz 329 pracowników niepełnosprawnych.

9. Na koszty szkoleń organizowanych przez pracodawcę – 23.827 zł dla 5 osób.

II. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wykorzystano kwotę 733.546.345 zł, stanowiącą 96,2 proc. środków ogółem – odnotowano zatem wzrost o 2,9 proc. w stosunku do 2006 r. (713.056.171 zł – 96,2 proc.). Charakteryzują się one zatem zdecydowanie wyższym stopniem realizacji niż z zakresu rehabilitacji zawodowej.

1. Największe wykorzystanie środków dotyczy wypłat na rzecz dofinansowania kosztów tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. W 2007 r. kwota ta wynosiła, przy uwzględnieniu warunku o maksymalnym udziale środków Funduszu, 290.439.162 zł, (290.249.788 zł w 2006 r.), stanowiąc odpowiednio 40 proc. środków na rehabilitację społeczną i 38 proc. ogółu wykorzystanych środków.

Na koszty utworzenia 5 nowych warsztatów wykorzystano kwotę 1.111.907 zł. Na koszty działalności funkcjonujących w 2007 r. warsztatów wydatkowano kwotę 289.327.255 zł, tj. kwotę stanowiącą maksymalnie 95 proc. kosztów działalności ogółem. W 2006 roku kwotę 285.006.916 zł wydatkowano na pokrycie 100 proc. kosztów działalności WTZ.

W trakcie 2007 r., wg sprawozdań samorządów powiatowych, działalność rozpoczęło 11 nowych warsztatów z 346 uczestnikami (w 2006 r. – 28 wtz z 885 uczestnikami). Natomiast w 632 warsztatach, utworzonych w latach poprzednich, których koszty działalności finansowane były w ramach środków przekazanych samorządom według algorytmu, liczba uczestników wynosiła 21.479.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2007 r. funkcjonowały 643 warsztaty z liczbą 21.825 uczestników. W stosunku do stanu z roku poprzedniego liczba warsztatów wzrosła o 9, a faktycznie o 11, z których dwa WTZ połączyły się z dwoma innymi), zaś liczba uczestników wzrosła o 575 osób.

W roku 2007 r. nastąpił wzrost wykorzystania środków na zadania dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, a także dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

2. Na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych wydatkowano kwotę 164.537.248 zł dla 190.074 osób (wzrost o 5 proc. w stosunku do kwoty 156.985.703 zł w 2006 r.).

Natomiast na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przeznaczono kwotę 1.823.942 zł dla 700 tego typu beneficjentów (w 2006 r. była to kwota 2.209.874 zł dla 492 podmiotów).

3. Na dofinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych wydatkowano 125.018.165 zł dla 206.729 osób (wzrost o kolejne 8 proc. w stosunku do kwoty 115.345.886 zł wykorzystanej w 2006 r.)

4. Dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych wyniosło 130.806.118 zł i było to o 1,7 proc. więcej w stosunku do roku 2007 r. (128.635.609 zł).

5. Dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki opiewało na kwotę 20.921.710 zł. Zadania te realizowano na rzecz około 364.054 osób (w 2006 r. – 19.629.311 zł dla 311.291 osób).

Oprac. J.K.

Źródło: PFRON

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również