IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu OTWARTE DRZWI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza
IX edycję Konkursu
na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym
„OTWARTE DRZWI"

Termin składania prac: do 20 lipca 2012 r.
Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”
Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii PFRON.

Uczestnicy:
Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Sposób składania prac:
Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu.
Do pracy należy dołączyć:
1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
· prezentację przedmiotu pracy,
· informację o celach i założeniach pracy,
· najważniejsze wnioski wynikające z pracy,
· informację o możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy w życiu.
3. recenzje pracy,
4. płytę CD/DVDzawierającą wersję elektroniczną pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.
Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu:
Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.pfron.org.pl/portal/bip .
O terminie wręczenia nagród, Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy udostępniony jest na witrynie www.pfron.org.pl

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
Małgorzata Radziszewska – tel. (22) 50 55 379
Magdalena Karowska-Koperwas – tel. (22) 50 55 276
Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448
e-mail:coi@pfron.org.pl

Info: PFRON

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również