(Nie)zależni? Niepełnosprawność i uzależnienia

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, Polski Związek Niewidomych i Europejskie Centrum Edukacyjne serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „(Nie)zależni? Niepełnosprawność i uzależnienia", która odbędzie się w środę 24 października 2012 r. w Sali Kolumnowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (sala nr 169, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa).

Patronat honorowy nad konferencją objął Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
Konferencja będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, swoistą interdyscyplinarną debatą nad niezwykle złożonymi problemami. Stanowi próbę wypracowania sposobów diagnozowania problemów, określenia kierunków działań, warunków i metod pracy dla różnych podmiotów zajmujących się problematyką niepełnosprawności: placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, ośrodków terapeutycznych, profilaktycznych, instytucji rządowych i samorządowych.

Organizatorzy zwracają się do uczestników konferencji z prośbą o aktywny udział poprzez zgłaszanie w trakcie dyskusji, także na piśmie, na kartkach znajdujących się na stolikach: uwag, propozycji, pomysłów dotyczących problemów niepełnosprawności i uzależnień. Zgłoszone uwagi zostaną zamieszczone na stronie internetowej i posłużą przygotowania kolejnych inicjatyw.

W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona, osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o zgłoszenie do 20 października 2012 r.: Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny, Centrum Rehabilitacji tel. 22 635 52 84, e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

Program konferencji

10.00 Otwarcie Konferencji – Zbigniew Kapuścik, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Edukacyjnego

10.10 – 11.00 Organizacje osób niepełnosprawnych wobec problemu uzależnień – prowadząca Małgorzata Pacholec

1. Problem występowania uzależnień w świetle doświadczeń Polskiego Związku Niewidomych – Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych, przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy prezydencie m.st. Warszawy

2. Polski Związek Głuchych wobec problemów głuchoty i uzależnień – Danuta Stępień, sekretarz generalna Polskiego Związku Głuchych

3. Problem uzależnień wśród osób niewidomych okiem psychologa – Maria Bielecka, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 w Warszawie, współpracownik Polskiego Związku Niewidomych

4. W labiryncie kolejnego wykluczenia – problem uzależnienia od alkoholu osób z niepełnosprawnością intelektualną – Iwona Wojtczak-Grzesińska, psycholog, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie

5. Głosy z sali.

11.00 -12.00 Doświadczenia instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień – prowadzący Bohdan Tadeusz Woronowicz

1. Niepełnosprawność a uzależnienia – Bohdan Tadeusz Woronowicz, dr med., specjalista psychiatra, kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

2. Problem używania narkotyków wśród osób niepełnosprawnych na podstawie badań – Dawid Chojecki, specjalista ds. lecznictwa, Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

3. Specyfika programów terapii uzależnień osób niepełnosprawnych – Leszek Kapler, psychoterapeuta, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień PTP i PARPA, dyrektor Centrum Integracji Psychologicznej oraz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji Klinicznej w Warszawie.

4. Bariery i trudności w prowadzeniu psychoterapii z osobami niepełnosprawnymi – Paweł Kołakowski, psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

5. Głosy z sali.

12.00 – 12.30 Poczęstunek

12.30-13.30 Niepełnosprawność i uzależnienia wyzwaniem dla instytucji publicznych – prowadząca Grażyna Magnuszewska-Otulak

1. Działania miasta stołecznego Warszawy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Irena Chmiel, zastępca dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m. st. Warszawy.

2. Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii, nowe wyzwania – Józef Bednarek, profesor pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

3. Problem uzależnień czynnościowych wśród osób niepełnosprawnych – Anna Andrzejewska doktor pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

4. Problem alkoholowy wśród mieszkańców DPS, możliwości wsparcia, przykład dobrych praktyk – Grzegorz Grygiel, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

5. Profilaktyka uzależnień w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, przykład dobrych praktyk – Magdalena Dominiak-Szymczak, pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących nr 6 w Łodzi

Dyskusja i wnioski

Podsumowanie – Grażyna Magnuszewska-Otulak, dr nauk humanistycznych, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Oprac. IRCA

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również