Program wyrównywania różnić między regionami II

PFRON realizuje - do końca 2013 roku - „Program wyrównywania różnic między regionami II". Celem głównym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zakłada on poprawę wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych placówek edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej, zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia ze środków europejskich gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dla projektów dotyczących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach programów operacyjnych, zmniejszenie barier transportowych, poprawa dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Program przewiduje stosowanie zasady zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty.

Adresatami programu w poszczególnych obszarach działania (w projekcie jest ich 5) mogą być organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne, gminy i powiaty.

Warunkiem udziału w programie jest brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON, wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

PFRON informuje, że od 18 lipca do 19 sierpnia 2011 można składać aktualizacje i uzupełnienia w zakresie nie rozpatrzonych, a zweryfikowanych pozytywnie wniosków i wystąpień złożonych w 2010 r., w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, z zastrzeżeniem, iż aktualizacja nie może obejmować zwiększenia kwoty wnioskowanej, oraz składać nowe wnioski i wystąpienia w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych programu.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody ministra finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcie środków na realizację programu w planie finansowym PFRON na 2011 r.
Szczegółowe informacje i formularze na stronie: www.pfron.org.pl .

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również