Strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia apeluje o zapewnienie stabilnego finansowania systemu ochrony zdrowia

Strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przedstawiła stanowisko ws. finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce w 2024 r. Jednogłośnie opowiadają się za przekazaniem dotacji podmiotowej w wysokości 15 mld zł z budżetu państwa do NFZ oraz wycofaniem zmian wprowadzonych ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Związki zawodowe oraz organizacje pracodawców przyjęły stanowisko podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 29 sierpnia br. Jak zaznaczyli w piśmie przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych, zapewnienie jak największej ilości środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia ma zagwarantować możliwość realizacji podwyżek, zgodnie z postanowieniami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz zapewnić wzrost dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Pracownicy i pracodawcy podkreślają ponadto konieczność realizacji postanowień dotyczących podziału dodatkowych środków w systemie ochrony zdrowia. Zgodnie z zapisami stanowiska Zespołu z listopada 2021 r. 50 proc. środków stanowiących wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia powinno być przeznaczonych na realizację ustawy o wynagrodzeniach, zaś pozostała część powinna być kierowana na wzrost dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowanie technologii obecnie niedostępnych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

Zdaniem sygnatariuszy pisma w celu realizacji tych postanowień należy rozpocząć prace nad wycofaniem zmian wprowadzonych w grudniu 2022 r. w ramach nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, które m.in. przeniosły finansowanie niektórych obszarów ochrony zdrowia z budżetu państwa do NFZ. Ponadto strona społeczna apeluje o skierowanie w ramach prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024 dotacji podmiotowej do NFZ w kwocie nie mniejszej niż 15 mld zł. Środki te miałyby pozwolić na:
1. zapewnienie podmiotom leczniczym środków niezbędnych do wzrostu taryf w związku z realizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
2. skierowanie do podmiotów leczniczych środków na pokrycie kosztów nadwykonań w lecznictwie szpitalnym;
3. ograniczenie niekorzystnych zmian dotyczących finansowania systemu ochrony zdrowia wprowadzonych w ramach nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;
4. zapewnienie środków niezbędnych do wzrostu dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zdaniem strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zaproponowane działania stanowią szansę na ograniczenie nierówności w zdrowiu oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Pod stanowiskiem podpisali się przedstawiciele: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Strony Pracodawców: BCC Club – Związek Pracodawców, Federacji Przedsiębiorców Polski, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

pr/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 31.08.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również