TWK organizuje 42. konferencję naukową we Wrocławiu

TWK organizuje 42. konferencję naukową we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu organizuje w ramach Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka (ODRD) 42. Konferencję Naukową na temat: „Medyczne, psychologiczne i społeczne czynniki jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin".

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sali Konferencyjnej I p. (winda, budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych na wózkach) przy ul. Walońskiej, w dniu 23 listopada (piątek) 2018 roku.

Celem Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka jest analiza sytuacji dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz wskazanie ich rodzinom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, lekarzom, rehabilitantom, pracownikom pomocy społecznej, urzędnikom i pracownikom naukowym możliwości leczenia, rehabilitacji i edukacji. Egzystencja, praca, wypoczynek i rozwiązywanie problemów życiowych tej młodzieży są w dużej mierze zależne od właściwej diagnostyki zaburzeń i wczesnej terapii według najnowszej wiedzy medycznej i rozwiązań technicznych, a ich skuteczność wpływa na jakość życia. Dlatego program konferencji wpisuje się w istotne potrzeby tego środowiska w aspekcie aktualizacji i pogłębiania wiedzy na wyżej wymienione tematy.

Problematyka konferencji dotyczy czynników medycznych, psychologicznych i społecznych wpływających na jakość życia w populacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, podkreśla też problem ich dalszych losów w okresie dorosłości i wieku senioralnego oraz analizuje rolę rodziny.

Chętnych, którzy chcą wziąć udział w Konferencji lub wygłosić referat, prosimy o zgłoszenie się na załączonym formularzu „ZGŁOSZENIE”. Referenci powinni podać autora, temat i krótkie streszczenie referatu. Liczymy na około 10-15 minutowe przedstawienie opracowań związanych z tematem konferencji.

Zamierzamy wydać książkę-monografię na podstawie materiałów z konferencji, dlatego prosimy referentów o przygotowanie, oprócz prezentacji, również referatu w wersji elektronicznej do druku na pendrive albo płycie CD/DVD wraz z rysunkami, wykresami, tablicami, fotografiami. Referat powinien mieć tytuł, słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim i angielskim. Zasady przygotowania referatu do druku przedstawione są na stronie internetowej TWK-Wrocław w dziale komunikaty [www.twkwroclaw.pl], tam też znajduje się formularz zgłoszenia. Materiały do druku należy dostarczyć podczas konferencji.

Zgłoszenie udziału w konferencji należy przysłać pocztą lub internetem na adres TWK-Wrocław ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław lub twk@twkwroclaw.pl w terminie do 10.10.2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Oddziału TWK we Wrocławiu.
Uczestnik konferencji może mieć następujący status:
– referent – wpisowe wynosi 300,00 zł [koszt obejmuje: udział w konferencji i wygłoszenie referatu, materiały szkoleniowe (książki), poczęstunek, udział w spotkaniu integracyjnym, certyfikat uczestnictwa, opublikowanie referatu (po pomyślnej recenzji) i egzemplarze autorskie książki z referatem (po wydaniu)]; współautorzy referatu mogą uczestniczyć jako „uczestnik” albo „uczestnik – obserwator”;
– uczestnik – wpisowe wynosi 50,00 zł [koszt obejmuje: udział w Konferencji, materiały szkoleniowe (książki), poczęstunek, udział w spotkaniu integracyjnym, certyfikat uczestnictwa];
– uczestnik – obserwator – bez wpisowego [udział w Konferencji, certyfikat uczestnictwa].

Wpisowe należy wpłacić w terminie do 30 października 2018 r. na konto TWK-Wrocław nr 51 1020 5242 0000 2602 0118 0421 z dopiskiem „42. ODRD” i nazwiskiem uczestnika.

Dojazd i noclegi uczestników na własny koszt.

Zaproszenia i programy konferencji zostaną przesłane w terminie późniejszym.

Prezes
dr Józef Patkiewicz
Data publikacji: 12.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również