Edukator, czyli kształcenie ustawiczne

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki" realizuje od 1.04.2011 r. do 31.03.2013 r. projekt „Edukator - promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych". Projekt obejmuje obszar całego województwa śląskiego, a jego celem głównym jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kształceniu ustawicznym niepełnosprawnych odbiorców kampanii informacyjnej - mieszkańców województwa śląskiego.

Cele szczegółowe jakie zakłada projekt to wzrost poziomu i jakości wiedzy dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin na temat możliwości podejmowania edukacji ustawicznej w województwie oraz na temat dostępnych ułatwień w dostępie do edukacji, ponadto podniesienie poziomu i jakości wiedzy pracowników placówek kształcenia ustawicznego w zakresie potrzeb tej grupy osób chcących rozwijać kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu przeprowadzona będzie kampania informacyjna obejmująca:
– wydawanie kwartalnika i poradnika z zakresu kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,
– uruchomienie portalu internetowego www.naukabezbarier.pl ,
– przeprowadzenie wywiadów radiowych i artykuły prasowe,
– prezentacje filmu promocyjnego,
– sesję plakatową w największych śląskich miastach.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9, Działanie 9.3).

Patronat honorowy nad projektem objęła małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, patronat wspierający: Gemini Park w Bielsku-Białej.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również