Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych ogłasza 21 ogólnopolski konkurs literacki prozy i poezji dla osób niepełnosprawnych.

Jest on organizowany w dwóch kategoriach:

–  prozy  –  nowele, opowiadania, reportaże,  eseje  – do pięciu stron maszynopisu

–  poezji  –  zestaw do trzech wierszy

Każdy uczestnik konkursu może przesyłać tylko po jednym zestawie prozy i poezji o dowolnej tematyce.

Utwory oznaczone godłem (pseudonimem, który zapewnia anonimowość podczas oceny prac przez jury), w trzech egzemplarzach (w miarę możliwości również na CD), należy przesłać do 30 czerwca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-079 Kraków, ul. Królewska 94

Do przesyłki należy dołączyć kopertę z tym samym godłem zawierającą:

– imię i nazwisko

– adres

– nr PESEL

– nr telefonu, adres e-mailowy (o ile posiada)

– kserokopię grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności (o ile wcześniej uczestnik nie przesyłał kserokopii takiego dokumentu do organizatora konkursu).

Uczestnik poprzez przekazanie pracy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że każda zgłoszona przez niego do konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w wydawnictwach pokonkursowych, prasie, w formie drukowanej i cyfrowej oraz na stronach internetowych.

Więcej informacji: www.idn.org.pl/fson

Data publikacji: 26.05.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również