KaFOS rozpoczyna realizację nowego projektu

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS rozpoczęło realizację projektu „Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest tworzenie struktur świadczących wysokiej jakości usługi, umożliwiające aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz poprawę dostępu do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji asystenta personalnego osoby niepełnosprawnej. W tym celu realizowany będzie cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, obejmujący następujące tematy:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych do współpracy z osobą niepełnosprawną

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla osób niepełnosprawnych

3. Animator lokalny – budowanie współpracy lokalnych środowisk na rzecz osób niepełnosprawnych

4. Szkolenia specjalistyczne: Asystent osoby niewidomej i niedowidzącej oraz Podstawy języka migowego

 

Równolegle szkolone będą osoby długotrwale bezrobotne, które po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznym skierowane zostaną na wolontariat do organizacji pozarządowych.

 

W ramach projektu inicjowana będzie budowa platformy współpracy publiczno-społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych – odbywać się będą systematyczne spotkania przedstawicieli III sektora i administracji publicznej w ramach grup roboczych.

 

Grupy robocze najefektywniej pracujące w trakcie realizacji projektu otrzymają wsparcie finansowe na utworzenie Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Punkt taki powstanie przy organizacji pozarządowej, uczestniczącej w projekcie i otrzyma środki finansowe na wyposażenie oraz zatrudnienie personelu na okres 6 miesięcy: doradcy oraz dwóch asystentów osoby niepełnosprawnej (będą to osoby bezrobotne przeszkolone w ramach projektu). Do zadań punktu należeć będzie: udzielanie informacji i doradztwo dla osób niepełnosprawnych oraz realizacja usług asystenckich.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Zofia Kastelik-Krzyżowska, e-mail: z.kastelik@kafos.org.pl

 

Katarzyna Loska-Szafrańska, e-mail k.loska@kafos.org.pl

 

tel. 032 205 02 31

faks 032 201 02 67

 

Projekt „Doradca i asystent personalny – Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych – budowanie współpracy publiczno-społecznej”, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również