Rzecznicy niepełnosprawnych

„Organizacje pozarządowe jako rzecznicy środowiska osób chorych i niepełnosprawnych" to temat konferencji zorganizowanej 1 lipca 2008 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przez Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS przy współudziale Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Honorowy patronat nad konferencją objął wicewojewoda Adam Matusiewicz.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego, które zajmują się niesieniem pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym.

Strona parlamentarna przedstawiła kierunki zmian prawnych w obszarze zdrowia i niepełnosprawności, na podstawie projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych omówili szeroki zakres problemów dotyczących osób chorych i niepełnosprawnych. Omówiono także kondycję zdrowotną mieszkańców województwa śląskiego. Podkreślono znaczenie realizacji przez organizacje pozarządowe funkcji rzecznictwa wobec niezaspokojonych potrzeb obywateli w obszarze zdrowia i niepełnosprawności.

W tym celu organizacje te z inicjatywy Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KAFOS powołały do życia Śląskie Forum Rzecznictwa w Obszarze Zdrowia i Niepełnosprawności, którego działalność zainaugurowano na konferencji. Zachęcano również do włączenia się w jego budowanie, bowiem jest ono dobrowolnym porozumieniem organizacji.

O celowości takiej formy wspomagania osób chorych i niepełnosprawnych świadczą słowa wicewojewody Adama Matusiewicza. – Po 19 latach funkcjonowania nowego systemu politycznego i gospodarczego, z każdym rokiem dochodziły dodatkowe argumenty przemawiającej za tym, że najlepszym modelem wspomagania osób niepełnosprawnych jest taki, w którym władze publiczne powinny dbać o środki finansowe, a najlepszym sposobem ich wykorzystania jest przekazanie tych środków organizacjom pozarządowym.

Zgodnie z regulaminem Forum, jego misją jest podnoszenie jakości życia osób chorych i niepełnosprawnych i przywracanie należnej im godności. Natomiast celem jest wzrost poziomu respektowania praw obywatelskich mieszkańców województwa śląskiego, którzy znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej poprzez:

– reprezentowanie interesów i praw osób chorych i niepełnosprawnych,

– włączanie się w kształtowanie polityki społecznej, w tym zdrowotnej, w regionie i w Polsce,

– opiniowanie projektów aktów prawnych w obszarze zdrowia i niepełnosprawności, zarówno w wymiarze krajowym, jak i o zasięgu regionalnym i lokalnym,

– monitorowanie przestrzegania prawa w obszarze zdrowia i niepełnosprawności,

– integrowanie środowiska organizacji pozarządowych i instytucji publicznych wokół rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie w obszarze zdrowia i niepełnosprawności,

– promowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć różnych środowisk w zakresie realizowania skutecznego rzecznictwa na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

– rozwój płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń oraz zwiększenia świadomości i wiedzy dotyczących obszaru zdrowia niepełnosprawności.

Forum zostało powołane w ramach projektu „Śląskie Forum Rzecznictwa w Obszarze Zdrowia i Niepełnosprawności – Razem Ku Dobru Pacjenta” realizowanego w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”.

J.K.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również