XVI edycja akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XVI edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych. Wnioski należy składać w terminie od 4 do 14 listopada 2022 r.

I. CEL AKCJI

Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych, których działalność jest ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa.

Organizacje te otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

O wsparcie finansowe może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust 3 pkt 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia do akcji można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wniosek do pobrania tutaj: [.PDF][.DOC]) oraz:

  • dostarczenie podpisanego wniosku do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat wydziału znajduje się na III piętrze budynku), lub
  • poprzez przesłanie skanu podpisanego wniosku na adres e-mailowy wydziału: sz.umk@um.krakow.pl, lub
  • w formie elektronicznej – poprzez ePUAP: https://peu.um.krakow.pl/usluga/-/usluga/SZ-PSC

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w terminie od 4 do 14 listopada 2022 r.

IV. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Organizacje pozarządowe ubiegające się o wsparcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • działalność statutowa organizacji pozarządowej musi być ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa;
  • organizacja pozarządowa musi posiadać statusu klienta – odbiorcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie;
  • organizacja pozarządowa nie może zalegać z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

V. DOKUMENTY

Formularz wniosku [.PDF][.DOC]

VI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące akcji i trwającego naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK pod nr telefonów: 12 616 78 08; 12 616 78 09.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” jest realizowana we współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A., CEZ Skawina S.A. w Skawinie.

Info: ngo.krakow.pl

Data publikacji: 10.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również