Dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania kredytów bankowych

Dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania kredytów bankowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że wnioski o dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych na 2015 r., należy składać do Biura Funduszu w Warszawie.

Pracodawcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do oprocentowania kredytów od 01.01.2015 r. powinni złożyć kompletne wnioski do Funduszu do 31.12.2014 r. (za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu).

Wnioski złożone po tym terminie, do kredytów zaciągniętych w poprzednich latach i w trakcie roku 2015 będą rozpatrywane zgodnie z zapisem § 2 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 70, poz. 603 z późn. zm.).

Pracodawcy występujący o ww. pomoc de minimis zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
– wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów – formularz wniosku,
– formularz informacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 311 z późn. zm.) – formularz informacji,

Podstawa prawna rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych:

– art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 51 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
– rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 70, poz. 603 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 nr 53 poz.311 z późn. zm.).

Info: PFRON

Data publikacji: 17.12.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również