Apel do pracodawców, którzy utracili status ZPCh

Apel do pracodawców, którzy utracili status ZPCh

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

(Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) w taki sposób, by wyłączyć z podstawy wymiaru składek środki otrzymywane na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) – wypłacane przez dysponentów ZFRON nielegitymujących się statusem zakładu pracy chronionej. Zmiana ta będzie korzystna zarówno dla pracodawców, jak i dla osób niepełnosprawnych korzystających z ZFRON.

Wprowadzenie zmiany rozporządzenia wymaga jednak uprzedniego oszacowania skutków finansowych opracowywanej zmiany dla budżetu ZUS. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie dysponuje niezbędnymi danymi. Nie udało się nam uzyskać reprezentatywnych danych w wyniku bezpośrednich kontaktów z pracodawcami na przełomie 2012 i 2013 r. Danych tych nie posiadają również inne organy administracji, PFRON ani ZUS.

Dlatego zwraca się bezpośrednio do pracodawców którzy po 1 stycznia 2004 r. utracili status zakładu pracy chronionej a są nadal dysponentami ZFRON – o przedstawienie danych, które pozwolą na oszacowanie skutków finansowych zmiany rozporządzenia.

Jeżeli utracili Państwo status zakładu pracy chronionej po 1 stycznia 2004 r. i nadal dysponują Państwo ZFRON, to prosimy o priorytetowe potraktowanie sprawy oraz o przedstawienie danych w załączonym pliku w formacie *.xls, w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.

Prosimy o kierowanie korespondencji i wypełnionych arkuszy w przedstawionej sprawie na adres Luiza.Klimkiewicz@mpips.gov.pl oraz o wpisanie w temacie wiadomości: skutki finansowe – dane pracodawców.
Uzyskane przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dane jednostkowe zostaną wykorzystane wyłącznie we wspomnianym celu i nie zostaną upublicznione.

Info: BON

Data publikacji: 11.02.2014 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również