Jaki będzie katalog opiekunów osób niesamodzielnych uprawnionych do zasiłku

Jaki będzie katalog opiekunów osób niesamodzielnych uprawnionych do zasiłku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt, który zakłada, że po śmierci podopiecznego lub gdy podopieczny utracił orzeczenie o niepełnosprawności czas opieki nad nim będzie traktowana jako czas zatrudnienia.

Zgodnie z projektem noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czyli 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację opiekuna w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej, zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego czy zasiłku opiekuńczego, mimo nie odprowadzania składki na Fundusz Pracy.

Analogiczne rozwiązanie zastosowano przy prawie do świadczenia przedemerytalnego; w tym przypadku opiekun do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia, musi ukończyć co najmniej 55 lat w przypadku kobiet, 60 lat w przypadku mężczyzn i legitymować się okresem uprawniającym do emerytury co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Projekt jest obecnie konsultowany, Ministerstwo Finansów w opinii do projektu wskazuje, że propozycja powinna dotyczyć nabycia przez opiekunów prawa do zasiłku dla bezrobotnych tylko w przypadku śmierci ich podopiecznych. Rozszerzenie grupy uprawnionych spowoduje znaczny wzrost kosztów Funduszu Pracy. Ponadto resort uważa, że przede wszystkim powinien się zmienić system orzekania o niepełnosprawności aby ocenić, kto faktycznie wymaga stałej opieki.

MRPiPS nie zgadza się z tą opinią i wyjaśnia, że „kwestia całodobowej opieki nie stanowi kryterium orzeczniczego, a fakt poruszania się osoby nie zaprzecza jej całkowitej niesamodzielności – taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku np. osoby znacznie upośledzonej umysłowo, osoby z zespołami otępiennymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi o znacznym stopniu nasilenia, itp.”.

Natomiast rzecznik praw obywatelskich, uważa że projekt ten może naruszać konstytucyjną zasadę równości oraz sprawiedliwości społecznej. Projekt dotyczy bowiem opiekunów, którzy podjęli pracę. Ale jest wiele osób, które w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną w rodzinie nie podjęły zatrudnienia.

Ministerstwo Rodziny odpowiada, że nie jest możliwe oszacowanie liczby osób, których wymienia RPO, ponadto ograniczone możliwości finansowe państwa uniemożliwiają rozszerzenie grupy uprawnionych.

Według autorów projektu prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne jest formą rekompensaty za zaniechanie zatrudnienia związanego z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Za przyjęciem proponowanego rozwiązania przemawiają również względy społeczne i demograficzne.

Projektowana ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
kat
Data publikacji: 12.04.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również