Komunikat KRAZON nr 1/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r.

W dniu 17 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRAZON).

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Federacji Związków Zawodowych Osób Niepełnosprawnych i Pracowników ZPCh (FZZONiPZPCh), Krajowego Związku Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych (KZRSIiSN), Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), Polskiej Unii Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (PURiAZ), Stowarzyszenia Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (OZON).

Posiedzenie zwołał i prowadził Przewodniczący KRAZON, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej – Włodzimierz Sobczak.
Zebrani omówili dwa bloki tematyczne:

– bieżące problemy zakładów pracy chronionej

– rządowe i parlamentarne zamiary zmian w ustawie o rehabilitacji.

W pierwszym bloku tematycznym zwrócono uwagę na szereg problemów dotyczących bieżącej działalności ZPCh, dotyczących m.in..:

– interpretacji ministra finansów w sprawie nie zaliczania ulg w podatkach i opłatach lokalnych w koszty uzyskania przychodów,

– wejścia w życie obowiązku składania szczegółowej informacji o uzyskanej pomocy publicznej wraz ze sprawozdaniami finansowymi,

– kryteriów oceny przez PFRON kondycji ekonomicznej pracodawców uzyskujących pomoc publiczną w ramach SOD (tzw. metoda Altmana),

– wstrzymywania wypłat w ramach SOD bez wydawania decyzji administracyjnych.

W drugim bloku tematycznym uczestnicy wymienili informacje w zakresie swojej wiedzy o planowanych przez Rząd i Sejm zmianach w ustawie o rehabilitacji. Według informacji posiadanych przez zebranych zamiary te miałyby dotyczyć:

– likwidacji dofinansowania do wynagrodzeń emerytów,

– wersji wariantowych zmniejszenia dofinansowań w zależności od stopnia niepełnosprawności i posiadania schorzeń szczególnych,

– zrównanie dofinansowania do wynagrodzeń dla ZPCh i otwartego rynku pracy (ZPCh w dół),

– zwiększenia bazy płatników na PFRON (np. firmy zatrudniające co najmniej 15 pracowników),

– zwiększenia procentowego odpisu wpłat na PFRON z ulg zasilających ZFRON-y w ZPCh (np. w przypadku ulgi w podatkach i opłatach lokalnych z 10% do nawet 50%),

– zabrania części niewykorzystanych środków ZFRON (50%) na cele związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi.

W dyskusji pojawiły się postulaty aby zażądać od strony rządowej precyzyjnych informacji jakie środki finansowe są potrzebne na 2011 r. w celu realizacji zadań PFRON, w szczególności wypłat w ramach SOD, a także jakie są rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych w związku z powodzią.

Ustalono, że Przewodniczący KRAZON doprowadzi do spotkania członków KRAZON z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, panem Jarosławem Dudą, a następnie do spotkania z wiceministrem finansów, panem Maciejem H. Grabowskim.

Przewodniczący KRAZON
Włodzimierz Sobczak

Info: KIGR

Zachowano pisownię oryginału

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również