Ogłoszenie konkursu Access City Award 2014 r.

Ogłoszenie konkursu Access City Award 2014 r.

Komisja Europejska rozpoczęła 21 maja br. czwartą edycję konkursu Access City Award — europejskiej nagrody dla miast dostępnych dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych.

Przyznawana co roku, jest ona formą uznania i wyróżnienia dla miast, które starają się zapewnić dostępne środowisko dla wszystkich mieszkańców, a w szczególności osób z niepełnosprawnością i starszych. Nagroda stanowi część szerszych starań UE na rzecz budowania Europy bez barier: poprawa dostępności niesie za sobą długotrwałe korzyści gospodarcze i społeczne dla miast, zwłaszcza w kontekście starzenia się społeczeństwa. Miasta liczące co najmniej 50 000 mieszkańców mogą  przesyłać zgłoszenia do 10 września (do północy czasu brukselskiego).

– Powinniśmy współpracować, aby ułatwiać życie obywatelom UE – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding. – Zachęcam miasta z całej Europy do udziału i podzielenia się pomysłami, jak rozszerzyć dostępność dla wszystkich. Jeżeli dołożyliście szczególnych starań, aby poprawić ten aspekt, wasze miasto może dać dobry przykład i zainspirować innych.

Około 80 milionów obywateli UE jest niepełnosprawnych. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, liczba osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej wzrasta. Zapewnienie wszystkim dostępu do komunikacji miejskiej, przestrzeni i usług publicznych oraz technologii stanowi obecnie prawdziwe wyzwanie. Większa dostępność niesie jednak za sobą korzyści gospodarcze i społeczne, a także przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego w środowisku miejskim.

Zgodnie z przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych, dostępność jest jednym z filarów Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020. Strategia ma na celu budowanie Europy bez barier, dostępnej dla wszystkich.

Proces wyłonienia laureatów

Wyłonienie laureatów przebiega dwuetapowo: po wstępnej selekcji zgłoszeń na szczeblu krajowym nastąpi ostateczna selekcja na szczeblu europejskim. W europejskim etapie konkursu jury składające się z ekspertów w zakresie dostępności, w tym przedstawicieli Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, wybierze spośród miast nominowanych na szczeblu krajowym co najwyżej czterech laureatów, którzy wezmą udział w ceremonii rozdania nagród w Brukseli. Uroczystość zbiegnie się w czasie z konferencją z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniach 3–4 grudnia 2013 r. Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł „Winner of the Access City Award2014″. Kolejne dwa miasta zostaną uhonorowane jako laureaci w uznaniu ich nowatorskich działań na rzecz dostępności.

Europejskie jury przyzna także wyróżnienia dla miast, które odniosły znaczące sukcesy i osiągnęły szczególne wyniki w określonych obszarach lub aspektach związanych z dostępnością.

Kryteria przyznawania nagrody

Postulat dostępności musi być realizowany w spójny i systematyczny sposób w odniesieniu do towarów, usług i infrastruktury. Inicjatywy będą zatem oceniane pod kątem zintegrowanego podejścia w czterech głównych obszarach: budynki i przestrzeń publiczna; transport i powiązana infrastruktura; technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym nowe technologie (ICT) oraz obiekty użyteczności publicznej i usługi publiczne.

Jury weźmie w szczególności pod uwagę wpływ działań w zakresie dostępności na codzienne życie osób niepełnosprawnych oraz miasta jako całości, jak również jakość i trwałość osiągniętych wyników. Należy również wykazać aktywne zaangażowanie osób niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji w planowanie, realizację i utrzymanie polityki miasta na rzecz dostępności.

Składanie zgłoszeń

Zgłoszenia można składać do 10 września 2013 r. (do północy czasu brukselskiego) w języku angielskim, francuskim lub niemieckim za pośrednictwem strony http://ec.europa.eu/justice/access-city.

Informacje ogólne

Pierwsza, druga i trzecia edycja Access City Award

Pierwsza edycja Access City Award miała miejsce w 2010 r.; główną nagrodę otrzymała wówczas Avila (Hiszpania). W kolejnej edycji w 2011 r. udział wzięło 114 miast z 23 krajów Unii Europejskiej. Podczas ceremonii, która odbyła się 1 grudnia 2011 r., nagrodę przyznano austriackiemu Salzburgowi.

Okres nadsyłania zgłoszeń do Access City Award 2013 zamknięto 5 września 2012 r. – w konkursie uczestniczyło 99 miast z 20 państw członkowskich UE. Nagroda trafiła do stolicy Niemiec Berlina podczas ceremonii zorganizowanej w Brukseli 3 grudnia 2012 r., w Europejski Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Pozostali laureaci to Nantes (Francja) i stolica Szwecji Sztokholm. W 2012 r. jury przyznało także wyróżnienia Pampelunie (Hiszpania) w kategorii budynki i przestrzeń publiczna, Gdyni w kategorii transport i powiązana infrastruktura, Bilbao (Hiszpania) w kategorii technologie informacyjno-komunikacyjne, z uwzględnieniem nowych technologii, oraz Tallaght (Irlandia) w kategorii obiekty użyteczności publicznej i usługi publiczne.

Dzisiaj Gdynia jest gospodarzem konferencji „Dostępne miasta – najlepsze praktyki”, podczas której zwycięzca, laureaci i pozostałe miasta UE będą dzielić się swoimi doświadczeniami oraz omawiać projekty i przyszłe plany w dziedzinie dostępności. Gdynia, którą wyróżniono za transport i powiązaną infrastrukturę, jest miastem znanym z działań na rzecz poprawy świadomości oraz wiedzy o niepełnosprawności.

Polityka UE na rzecz dostępności dla osób niepełnosprawnych

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 wyznacza ogólne ramy działania w dziedzinie niepełnosprawności i dostępności na szczeblu UE w celu uzupełnienia oraz wsparcia wysiłków państw członkowskich. W tym kontekście Komisja Europejska opracowuje wniosek dotyczący europejskiego aktu w sprawie dostępności, który zostanie przedstawiony w drugiej połowie 2013 r.

Szczegółowe postanowienia w zakresie dostępności są uwzględnione w prawodawstwie unijnym w takich obszarach jak transport oraz usługi komunikacji elektronicznej. UE korzysta ponadto z szeregu instrumentów spoza ustawodawstwa i polityki, takich jak badania i standaryzacja, w celu zapewnienia optymalnej dostępności budynków, ICT, transportu itd. oraz wspierania rozwoju ogólnounijnego rynku dostępnych produktów i usług.
UE dąży również do poprawy funkcjonowania rynku technologii wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz popiera koncepcję „projektowania dla wszystkich” (Design for All) z korzyścią dla całego społeczeństwa, w tym osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej.

Więcej informacji

Czy chcieliby Państwo, aby projekty z Waszego miasta znalazły się w następnej broszurze Access City Award? Jeżeli pragną Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami i działaniami z innymi miastami, dodatkowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/access-city

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

European secretariat Access•City Award:
secretariat@accesscityaward.eu
Tel / fax +48 22 826 84 05
www.accesscityaward.eu
http://ec.europa.eu/justice/access-city
To apply please visit: http://accesscityaward.eu/index_en.jsp

Info: BON, oprac. R.S.

Data publikacji: 22.05.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również