Porozumienie w sprawie projektu „Dostępny Samorząd 2.0”

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora podpisali 31 stycznia porozumienie inaugurujące projekt „Dostępny Samorząd 2.0”. Wartość projektu to ponad 100 mln zł. Będzie on realizowany w latach 2024-2028.

– Uruchamiamy dziś ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Dostępny samorząd 2.0”. To kolejne narzędzie, które daje samorządom możliwość zwiększania poziomu dostępności w realizowanych usługach, co bez wątpienia przełoży się na większy komfort wszystkich mieszkańców, a osobom z niepełnosprawnościami zagwarantuje bardziej samodzielne i niezależne życie – poinformowała podsekretarz stanu w MFiPR Monika Sikora.

– Usługi publiczne oraz obiekty i przestrzenie pozostające w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, będą bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami. – W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie pełniło funkcję beneficjenta tego projektu. Na wsparcie samorządów zostanie przeznaczone ponad 100 mln zł, z czego 83 mln zł to środki z Unii Europejskiej, a pozostałe 17 mln zł to środki z budżetu państwa – powiedział wiceminister Wiesław Szczepański.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że środki już wkrótce trafią do samorządów.
– Po wyborach samorządowych będziemy chcieli rozpisać procedury tak, aby od razu można było dokonywać naboru – dodał.

„Dostępny Samorząd 2.0” 
Projekt ma na celu poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jego budżet wynosi 100,8 mln zł. Umowa w kompleksowy sposób będzie odpowiadała na wyzwania związane z dostępnością, wynikającego z obowiązków ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wspierała osiągnięcie celów zapisanych w Programie Dostępność Plus.

Wsparcie będzie w szczególności kierowane do samorządów, które posiadają mniejszy potencjał do samodzielnej realizacji zadań z zakresu poprawy dostępności (zarówno w zakresie pozyskiwania wiedzy, jak i realizacji dostępnych inwestycji) oraz charakteryzują się najwyższym odsetkiem mieszkańców ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu, MSWiA będzie dysponowało budżetem w wysokości 85,8 mln zł, w tym 72 mln zł na granty (bezpośrednie dotacje) dla 240 jednostek samorządu terytorialnego. Część środków zostanie przeznaczona na organizację wszystkich działań szkoleniowych dla JST.

Najważniejsze rozwiązania
W ramachi partnerstwa przewidziano realizację zadań:
• Opracowanie i wdrożenie Standardów Dostępności w samorządzie – sporządzony materiał będzie stanowił wzorcowy dokument do stosowania nieodpłatnie przez samorządy. Jego celem jest wsparcie JST w realizacji działań na rzecz poprawy dostępności (w szczególności w zakresie świadczenia usług publicznych) przy uwzględnieniu zasad projektowania uniwersalnego.
Standardy będzie można dostosować do rzeczywistych warunków i możliwości prowadzenia polityk publicznych w danym samorządzie.
• Szkolenia, doradztwo, granty – JST będą mogły otrzymać granty o średniej wartości 300 tys. zł (min. 200 tys. zł; max 400 tys. zł).
W ramach grantu należy sfinansować wydatki dotyczące zapewnienia dostępności usług świadczonych przez samorządy. Mogą to być przedsięwzięcia takie jak np.: likwidacja barier komunikacyjnych w budynkach i przestrzeni publicznej, instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących czy zapewnienie na stronie internetowej JST informacji w postaci nagrań w polskim języku migowym.
• Szkolenia dla koordynatorów dostępności – osoby objęte wsparciem otrzymają ofertę uczestnictwa w szkoleniach obejmujących zagadnienia dotyczące m.in.: dostępności w przepisach prawa, dostępności architektonicznej, dostępnych procedur, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, przygotowanie planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności.  W uzupełnieniu procesu szkoleniowego uczestnicy otrzymają ofertę uczestnictwa w webinariach tematycznych zgodnie ze zgłoszonymi przez uczestników szkoleń tematami wymagającymi pogłębionej dyskusji z ekspertem.
Planowane jest objęcie wsparciem 400 koordynatorów dostępności w toku realizacji projektu.

– Dostępność dla osób o szczególnych potrzebach to wspólne zobowiązanie i odpowiedzialność każdego podmiotu publicznego oraz nas wszystkich. Dzięki finansowaniu dostępności wszyscy uzyskają równy dostęp do usług oferowanych przez sektor publiczny – podsumowała wiceszefowa MFiPR.

Projekt jest kontynuacją i elementem większego pakietu instrumentów skierowanych do samorządów, związanych z zapewnieniem dostępności oferowanych w Programie Dostępność Plus, który pomaga podmiotom publicznym, zwłaszcza tym usytuowanym najbliżej obywateli – w gminach czy powiatach, w dążeniu do większej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Info: MSWiA, MFiPR, oprac. rhr/, fot. MSWiA

Data publikacji: 31.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również