Projekt rozporządzenia w sprawie ZFRON

Projekt rozporządzenia w sprawie ZFRON

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Projekt zawiera przede wszystkim przepis przedłużający obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2007 r. w sprawie ZFRON do dnia 30 czerwca 2021 r.

Ponadto projekt zawiera zmiany wynikające z wejścia w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z 24.12. 2013, str. 1), będącego podstawą do udzielania pomocy de minimis przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Zmiany te polegają na:

1.     Rezygnacji po dniu 1 lipca 2014 r. z zakazu udzielania pomocy de minimis podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10. 2004, str. 2). Pracodawca przy wnioskowaniu o pomoc de minimis nie będzie musiał składać oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

2.     Określeniu podstawy prawnej do wydania zaświadczeń o pomocy de minimis pracodawcom, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, ale zachowali prawo gospodarowania środkami ZFRON, stosownie do art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ZFRON ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Poniżej do pobrania pełna wersja projektu rozporządzenia wraz z załącznikami.

Projekt Rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Data publikacji: 04.03.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również