Szczegóły nowej wersji ustawy dotyczącej usuwania skutków powodzi

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. w wersji zaakceptowanej przez Radę Ministrów zawiera kilka istotnych zmian w porównaniu z wcześniejszym dokumentem. Dotyczą one bezpośrednio pracodawców mających status zakładów pracy chronionej oraz samych pracowników niepełnosprawnych.

I. W porównaniu z poprzednim uregulowaniem zawartym w projekcie, na podstawie art. 10 ustawy zwiększył się katalog środków, które mogą byś wydatkowane ze środków PFRON. Ponadto cześć przepisów w tej materii została uszczegółowiona i doprecyzowana.

Dodano punkty dotyczące możliwości sfinansowania ze środków PFRON usunięcia powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (finansowanie remontów, readaptacja oraz zakup sprzętu) oraz dofinansowania, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi w związku z zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Natomiast usunięty został punkt, który w pierwotnej wersji ustawy umożliwiał ze środków PFRON uzyskanie pożyczki zakładom pracy chronionej, które poniosły straty na skutek powodzi. Przepis ten zastąpiony został punktem, na podstawie którego środki z PFRON mogą być przeznaczone na odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy). Brak w tej wersji sformułowania „zakłady pracy chronionej”. W zamian posłużono się natomiast określeniem „przedsiębiorstwa osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą”. Jednakże projekt rozporządzenia wykonawczego do tego przepisu precyzuje, iż przepis ten dotyczy m.in. zakładów pracy chronionej.

Jak stanowi art. 10 ust. 2 ustawy, cele określone powyżej mogą zostać dofinansowane ze środków PFRON maksymalnie do kwoty, która nie może być sfinansowana z innych źródeł. Szczegóły natomiast znajdują się w dołączonym do ustawy rozporządzeniu wykonawczym w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków PFRON w związku z usuwaniem skutków powodzi z maja i z czerwca 2010 r.

II. Przepis artykułu 11 nowej ustawy dotyczy natomiast bezpośrednio zakładów pracy chronionej, gdyż tworzy katalog wydatków, na które można przeznaczyć środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Środki te mogą być przeznaczone na:

– odtworzenie infrastruktury i wyposażenia, utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi miejsc pracy oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych u dysponenta tego funduszu (ust. 1),
– pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, przeznaczoną na usuwanie skutków powodzi dotyczących tych osób, w szczególności na zakup utraconego lub zniszczonego sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych lub na ograniczenie barier technicznych i architektonicznych powstałych na skutek powodzi; chodzi o środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 4 ustawy o rehabilitacji (ust. 2),
– ratowanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez dysponenta tego funduszu, z wyłączeniem środków przeznaczonych na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych (ust. 3),
– przedsięwzięcia wspólne lub na bezzwrotną pomoc na usuwanie skutków powodzi u innego dysponenta funduszu rehabilitacji, który poniósł szkody na skutek powodzi; dysponent funduszu może przeznaczyć do 10 proc. środków tego funduszu, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o rehabilitacji (ust. 4).

Warunkiem przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji w sposób określony w ust. 1, 3 i 4 jest uzyskanie zgody PFRON (ust. 5). W przypadku nieuzyskania zgody, pracodawca jest obowiązany do dokonania wpłat, o których mowa w art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji.

III. Przepis art. 12 stanowi natomiast, iż pożyczki przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym na działalność gospodarczą lub rolniczą oraz zakładom pracy chronionej mogą być umarzane w całości lub w części, wraz z odsetkami, jeżeli w związku z powodzią nastąpiła utrata możliwości spłaty pożyczki.

IV. Na podstawie art. 13 ustawy organ udzielający pomocy, o której mowa w art. 12a, 26, 26d, 26e lub art. 32 ustawy o rehabilitacji, albo pomocy, o której mowa w art. 12 ustawy o rehabilitacji w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2007 r., może odroczyć termin płatności należności z tytułu zwrotu udzielonej pomocy, jeżeli niemożność terminowego zwrotu pomocy jest skutkiem powodzi. Jeżeli naruszenie warunków umowy, na podstawie której udzielono pomocy określonej powyżej, nastąpiło na skutek powodzi, to organ udzielający pomocy może nie żądać zwrotu pomocy, pod warunkiem niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, i kontynuować realizację umowy lub odroczyć termin płatności należności z tytułu zwrotu pomocy.

Co istotne, na mocy art. 14 ustawy, podmioty zamierzające:
1) wystąpić o pomoc, o której mowa w art. 10 ust. 1,
2) wykorzystać fundusz rehabilitacji w sposób określony w art. 11 ust. 1, 3 i 4,
3) wystąpić o odroczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 1
są obowiązane odpowiednio złożyć wniosek albo wystąpić o zgodę do PFRON w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

Ponadto, w nowej wersji ustawy w art. 7 regulującym kwestię nieobecności w pracy pracowników w związku z powodzią wydłużono okres przysługiwania pracownikowi odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia za pracę za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W projekcie tym wynagrodzenie przysługuje przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych wynikających z rozkładu czasu pracy pracownika (w poprzedniej wersji – 5 dni).

Podsumowując, projekt specustawy powodziowej zawiera uszczegółowienie wielu kwestii oraz przepisów, które zawarte zostały w poprzedniej wersji ustawy. Dodatkowo są w nim zawarte liczne uregulowania, które dotyczą możliwości uzyskiwania przez zwykłych pracowników środków np. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Info: POPON

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również