Wiceminister Szwed: w 2021 r. seniorzy stanowili 25,8 proc. społeczeństwa

W 2021 r. liczba osób powyżej 60 lat wyniosła 9,8 mln, czyli 25,8 proc. całego społeczeństwa. Najliczniejszą grupą seniorów – 26,3 proc. – stanowili obywatele w wieku 60–64 lata – powiedział 10 stycznia wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Z danych MRiPS wynika, że proces starzenia się społeczeństwa będzie się pogłębiał.

10 stycznia sejmowa Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację o sytuacji osób starszych w Polsce za 2021 r., którą przedstawił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

– W końcu 2021 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,1 mln, w tym osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły 25,8 proc., co w przeliczeniu na ilość wyniosło 9,8 mln ludzi – poinformował. – W stosunku do 2020 r. liczba osób w wieku senioralnym wzrosła o 28,6 tys. osób, tj. o 0,3 proc. – wskazał wiceminister Szwed.

Zwrócił uwagę, że najliczniejszą grupę seniorów (26,3 proc.) stanowiły osoby w wieku 60–64 lata. – W stosunku do roku poprzedniego ich udział w ogóle osób starszych zmniejszył się o 1,0 p. proc. – zauważył. Powiedział, że drugą pod względem liczebności grupę były osoby w wieku 65–69 lat – 25,6 proc. całej grupy seniorów. W stosunku do roku 2020 ich liczba wzrosła o 0,5 proc., ale udział w populacji osób starszych nie zmienił się.

Wiceszef MRiPS wskazał, że mniej liczną, ale rosnącą w ostatnich latach jest grupa osób w wieku 70–74 lata. – W 2021 r. ich liczba wzrosła o 4,3 proc., a ich udział w populacji osób starszych zwiększył się o 0,8 p. proc – do poziomu 20,4 proc.

Jak zaznaczył Szwed, w 2021 r. w stosunku do 2020 r. najbardziej wzrosła liczba osób w wieku 75–79 lat (o 6,6 proc.) i osiągnęła udział w populacji osób starszych na poziomie 11 proc.

Przekazał, że ok. 16,8 proc. (wobec 17,2 proc. w 2020 r.) osób starszych stanowiły osoby w wieku co najmniej 80 lat. W 2021 r. udział ludności w starszym wieku w miastach wzrósł do poziomu 28 proc. (wobec 27,8 proc. w roku poprzednim). Na terenach wiejskich udział ten wyniósł 22,5 proc. (tj. o 0,2 pkt proc. więcej niż w 2020 r.).

Z danych wynika, że w populacji osób w starszym wieku większość stanowią kobiety. – W 2021 r., podobnie, jak rok wcześniej – stanowiły one 58,1 proc. Na 100 mężczyzn przypadało ich 139 (dla ludności Polski wskaźnik feminizacji wyniósł 107). W grupie 60–64 lata – kobiety w 2021 r. stanowiły 52,9 proc. zbiorowości, a współczynnik feminizacji wyniósł 113. Wśród osób, co najmniej 85–letnich – 72,1 proc. to kobiety, a na 100 mężczyzn przypadało ich 259.

Z danych MRiPS wynika, że „rosnący wraz z wiekiem udział kobiet w populacji jest konsekwencją dłuższego przeciętnego życia kobiet oraz nadumieralności mężczyzn”. – Kobiety osiągające wiek 60 lat w 2021 r. miały przed sobą ponad 5 lat więcej dalszego życia niż mężczyźni. W 2021 r. mężczyzna w wieku 60 lat miał przed sobą jeszcze średnio 17,3 roku życia (w 2020 r. było to 17,9 roku), zaś kobieta w tym wieku 22,4 roku życia (w roku poprzednim 23,2 roku).

Współczynnik zgonów wśród mężczyzn w wieku senioralnym w 2021 r. wyniósł 53,3 (wobec 49,5 w roku poprzednim), a wśród kobiet ukształtował się na poziomie 40,7 (tj. o 3,7 większym niż w 2020 r.).

Najbardziej liczną grupą są osoby pozostające w związku małżeńskim, jednakże wraz z wiekiem tendencja ta ulega znaczącym zmianom. – Wśród osób w wieku sędziwym – 2/3 to osoby owdowiałe, w tym ponad 90 proc. to samotnie żyjące kobiety.

Wyniki prognozy ludności na lata 2014–2050 wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. – Mimo przewidywanego spadku liczby ludności o ponad 4 mln do 2050 r. spodziewany jest systematyczny wzrost liczby ludności w wieku 60 lat lub więcej. Populacja osób w tym wieku wzrośnie w końcu horyzontu prognozy do 13,7 mln i będzie stanowiła ponad 40 proc. ogółu ludności – wynika z danych MRiPS.

Zwrócono uwagę, że w porównaniu do 2020 r. nastąpił wzrost dochodów na 1 osobę w gospodarstwach domowych wyłącznie z osobami starszymi o 8,1 proc., podczas gdy w gospodarstwach wyłącznie z osobami w wieku poniżej 60 lat ten wzrost był niższy i wyniósł 7,1 proc.

Według stanu na koniec 2021 r. na terenie Polski funkcjonowało 847 środowiskowych domów samopomocy na 32 tys. 389 miejsc. To o 3 jednostki więcej niż w 2020 r. Ponadto, funkcjonowało 36 klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w których było dostępnych 690 miejsc (o 15 więcej, niż w 2020 r.)

W 2021 r. ludność aktywna zawodowo w wieku 60–89 lat liczyła 1 mln 442 tys. Wśród tych osób 1 mln 420 tys. to osoby pracujące (tj. 98,5 proc.).

Osoby aktywne zawodowo w wieku 60–89 lat stanowiły 8,4 proc. ogółu aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat (dla pracujących analogiczny odsetek wynosił 8,5 proc.). Wśród aktywnych zawodowo seniorów przeważali mężczyźni – populacja ta liczyła 959 tys. (tj. 66,5 proc.).

Według danych MRiPS w stosunku do 2020 r. liczba bezrobotnych seniorów w 2021 r. zmniejszyła się o 8,5 proc., a ich udział wśród ogółu bezrobotnych nieznacznie wzrósł (o 0,4 proc.)”. (PAP)

Magdalena Gronek, fot. freepik.com

Data publikacji: 11.01.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również